סימניות

ןג תופכ

שמות חלופיים:

Garden Paws םכלש הרוביגה איה םכלש דמחמה תייח ה .תוקיחצמ תוניגנמ הברהו ריוצמ ןונגסב הבוט דמימ תלת תקיפרג קחשמל

.המ ןמזל ךתוא רדבל לוכי ומצע תויומדה ךרוע

.דמחמה תייח עבצ תא רוחבל ןמזה תא וחק ,קחשל ימב וטילחתש רחאל .בהוא אוהש הז תא אוצמל לוכי דחא לכ ,םיעבצ הברה שי .שדח קחשמ לכ רובע יארקא ןפואב רצונ רשא ,םלועה םש תא םינתונ םגו ,

.םהב רקבל וצרת םא םכלש םירבחה יתב םיאצמנ ןכיה תוארל ולכות הפמב .רבעב תרקיב םהבש תומוקמל תוריהמב רובעל תורשפא הנשי ,םכתויחונל

.דואמ תשגרמ היווח איה םיבר םיבשות םע ינועבצ םלוע רוקחל

.םישדח בוציע יטירפ לש הפסוהו יוניש ידי לע הצור התאש ומכ הז תא תו

.הזה םוסקה םלועה לש םיבשותו םירבח םע רשקתל ידכ עוסנל טושפ לוכי ה

.הניגל וא תיבל טוהיר דעו הניג ילכמ

.די תדובעב םיטירפו םילובי רוכמל לוכי התא םש ,תימוקמה תונחב םירכמ

.ןמזה לכ ןאכ הרוק שדח והשמ זא ,הלשמ רודיב שי הנוע לכל .םמעתשת אל טושפ

.ןיטולחל לקלוקמ חור בצמ וליפא ןקתל ורזעי תודומחו תונטק תויח .ךייחת התא בורקבו קחשל לחתה טושפ ,ער םוי ךל שי םא

.םיחתפמה לש ימשרה רתאב וא Steam תמרופטלפב קחשמה תא תונקל לוכי הת

 
Game-Game uses analytical, marketing and other cookies. These files are necessary to ensure smooth operation of all Game-Game services, they help us remember you and your personal settings. For details, please read our Cookie Policy.
Read more