סימניות

םירסיקה קחשמ

שמות חלופיים: םירסיקה קחשמ

םירסיקה קחשמ םירסיקה קחשמ .תיסורו תיניארקוא ללוכ ,םלועב תופש 30- ל םגרותמ MMORTS ןפדפד ססו .רתויב הבוטה היגטרטסאכ סרפל תדמעומ התייהו םידבוכמ םיסרפ המכ הלבי

.ל"אוד תבותכ ןזהו ,םשו אמסיס רוצ .םינומיאה תא רבע ,םיעוריאה עלס לא המידק ללוצ התאש ינפל .ךלשמ זוחמ חותיפלו החלצהב תומישמ תמלשהל םיבושח םיסנאוינ דומלל ךל

:תללוכ תויקחשמ .רצעה שרויל וכפהי רתויב םינמאנהו ,שוכרה ךותב תודוקפ יולימ ,אבצה

.תוירקיעה תומישמה תחא אוה רצואה שודיחו ,םיסימ רתוי ומלשי םה ךכ , .תעל תעמ םתוא ורפשו םירוגמ יניינב ומיקה ,ךכ םשל .םוקמב רוגל םירבוע םישנא ךכ ,םהמ רתויש לככ .דושו תומוהמ םינגראמ םימעפל םג אלא ,תלעות םיאיבמ אל קר אלש תיב י .חוור םיאיבמ אל םה ,ןיינמה ןמ םיריכש םילייח םניא םהש ןוויכמ ךא , .אבצל ןהו םלש בושיל ןה םיצוחנה ,תרחא הרוחסו םידגב ,לכוא ,קשנ םהמ

:םיירקיעה םיביכרמה תשולש .רקחמ השע ,םישדח תועוצקמ חותפלו רוצייה תא לידגהל ,םתוא שדחל ידכ .בהז קחשמה עבטמ ךרטצת חותיפל ,םירסיקה קחשמ קחשמ תא קחשמ התאשכ .עפשב תויהל ךירצ ןכלו ,םוקמ לכב שמשמ אוה

:תונוש םיכרדב הז תא גישהל לוכי התא .' וכו רוציי תאלעה ,אבצה רופיש ,ןויסינ תודוקנ רתוי גישהל םתרטמש .ד .חותיפה ימוחתמ דחאב סונוב ןתמ ךות ,םיניינבה םלוע יאלפ 16 תונבל ה .רוא סנכ םהמ דחא קר רוחבל לבא ,16 לכ תא תונבל לוכי התא ,תאז םע

 
Game-Game uses analytical, marketing and other cookies. These files are necessary to ensure smooth operation of all Game-Game services, they help us remember you and your personal settings. For details, please read our Cookie Policy.
Read more