סימניות

ןרק

שמות חלופיים:
.דחאב םיינש ,ריע ןיינב רוטלומיסו סיסב תייגטרטסא

.ריוצמ ןונגסב הפי תידמימ תלת הקיפרג קחשמל .קחשמב גצומה ןדיעל בטיה הרחבנ הקיזומה .דחוימ ירפכ םסק קחשמל קינעמ םישנאו תויח לש לוקה

.םיבאשמ לש םינוש תורוקממ ידמ קוחר אל םקוממ תויהל ךירצ הז ,ילאידי

.הייסולכואב לודיג חיטבמ הזו םירוגמ ינבמ ףדוע קיפסמ םימוד םיקחשמב .רתוי תיתואיצמ הרוצב השענ לכה הזה קחשמב .דועו סנרפתהל תורשפאה תא לבקל םהילע ,םכלש בושייל ורגהי םישנאש יד .הייסולכואה תא תיתועמשמ לידגהל םילוכי הדובע תומוקמ

.םירוגמ ינבמ לש הבורקה הביבסב הלאכ םיצפח ביצהל רוסא רמולכ ,המודא .הלש שערה םע תרכינ תוחונ יא תרצוי תיבה דיל תלעופה הרסנמה

.םירוגמ יניינב לש תוחונה תא םיריבגמ ,ךפיהל ,הלאכ םינבמ .םימ ליבשב קוחר תכלל וכרטצי אל םיבשותהש ידכ םוקמ תברקב ראב היהתש

.הזה םוקימה תא תבהוא אל הייסולכואה םג ,תיבהמ ידמ קוחר הדובעה םוק

.דקפתת וליפא איהו ,ריעה עצמאב שממ הבצחמ םיקהל רשפא ,לשמל .קוחרמ ןבאה תא תאשל וכרטצי םילעופה יכ ,ןבאה תא תורכל דואמ יטיא ה

.קחשמה תוריהמ תא תונשל רשפא

.רתוי םימדקתמ םירוגמ ינבמ תונבל ,לשמל ,ןתינ ,םיבשותה תגרד תלדגה

.תוחפשמ לש ידמל לודג רפסמ םע דחא תיבב םירג הכומנ הגרדב םירכיא ,ה .דרפנ תיב הל היהיש הצרת תוחפשמהמ תחא לכ ,הלעת הגרדהש לככ .תיתועמשמ ןטקי םיצורמה הייסולכואה רפסמו תינמז וב םיניינב הברה ךכ .ךלש רפכה תא בוזעל וליפא םייושע םירמרוממ םיבשות

.ימשרה רתאב וא ,Steam תמרופטלפב קחשמה תא שוכרל לוכי התא

 
Game-Game uses analytical, marketing and other cookies. These files are necessary to ensure smooth operation of all Game-Game services, they help us remember you and your personal settings. For details, please read our Cookie Policy.
Read more