סימניות

Fortnite

שמות חלופיים: Fortnite

Fortnite הרוטקירק ןונגסב ריוצמ ,הרויה תודרשיה לש םיטנמלא ם .הזה ןווקמה רודיבה לש רוקיבה סיטרכ אוה interverpersed םייטסירומו .ירוקמ תויהל ררבתה תמאב קחשמה .ימניד יונישו דיינ אוה יכ ררבתה קחשמה םלוע ןכלו ,Unreal Engine 4 .תומיהדמ תואקתפרהל םיכחמ םתא ןאכ !שגר לש תונבומ יתלבה םילימה תא שיגרהל לוכי התא

.ישילש םדא הרויה ךפוה Fortnite קחשמה ,םתיא םחלנ התא םהבש םיעגר ם .םלש ןומהב םיעיגמה םיללובמש םינוש םירוצי םע םימח תוברק ךותל סנכנ .הלא תוברק רובע ןנוכתהל תונמדזה ךל היהת לבא .םויה תועשב םייולת ךיתולועפש תאזכ תניינעמ הרוצב רדוסמ ןאכ םלועהש .תוצלפמ רובע תונוש תודוכלמ תנכה םג ומכ ,םירוציב לש קוזיחו היינבב .המצועה אולמב ךל הרעס תוצלפמ ,עקרקה לע לפונ הלילה עגרבו .תונלשר הארמ ימ לכ תא סורהל ןכומ תולקב םהו בצמה םינודא םמצע םישי .וציק לא עיגמ ףסונ םוי עגרב ,דחפה םע דוערל אל ידכ ,םהילע תכלל או .יוצרה קשנה לש יאלמ עוציב רחאל ,םינבצעמ תוצלפמ תוריל םימחר אלל !יוכיס לכ םיער םירוצי ריאשת לא

.ךלש תיבה תא תונבל םוקמבו רתוי םיבאשמה תא תוריהמב ףוסאל ,רצחב רו .םינבל ,ןבא ,ץע ןוגכ ןיינב ירמוח ךרטצת .קחשמה לש רתויב םיבושחה םיטביהה דחא איה היינב .רוציל לוכי התאש המ תא רפשת קחשמה ךלהמב ,ןכל .םינבמ לש םירחא םיטנמלאו תוגרדמ ,גג תיילע ,תוגג םיפופכ םייונישה .קשנ אוה דואמ בושח טירפ דוע .רופישל ףופכ םג הזו .ןימז קשנ גורדשל ןימז .המגוד תתל ואוב .ץפנ ירמוחב דיוצמ תויהל לוכי הז תא האור התא םשו ,וילא םלה חדקא ף .קזח תויהלו חתפתמ ןמזה לכ ושוריפ קחשמה Fortnite קחשמ .יניצר רתוי תויהל םג םה םיטפשמה יכ רוכז ,לבא

.תולומחו תותירב רוציל תובורק םיתעל םינקחש ,תוצלפמ לש השילפה םע ה .םתיא דחי לועפלו םינימא םירבח ךמצע תא אצמ !ןיינעמ רתוי דוע היהי הז ,הארת

.לאמש חצנמה דחא קר תויהל ךירצ ,םינקחש 90 לש הרבחב יאה רבעל קרזנ

:לוכי התא ,הז הרקמב .הנהמה םיקחשמה תליהקל ופרטצהו הקד דוע וזבזבת לא !םשגתי ךלש תווקתה לכ

 
Game-Game uses analytical, marketing and other cookies. These files are necessary to ensure smooth operation of all Game-Game services, they help us remember you and your personal settings. For details, please read our Cookie Policy.
Read more