סימניות

רבשנ אל לבא חכשנ

שמות חלופיים:

Forgotten but Unbroken היינשה םלועה תמחלמל תשדקומה .בשחמב Forgotten but Unbroken-ב קחשל לוכי התא .תטרופמ יד ,הבוט הקיפרגה .תיעוצקמ הרוצב עמשומ קחשמה

.וחילצה םהו םזילאירב דקמתהל וסינ םיחתפמה .תורחא תונוכת שי לבא ,ןאכ ידיימ ןפואב לייח אפרל רשפא יא

.תמדוקהמ רתוי השק היהת ןכמ רחאלש המישמ לכ .םהלש תוישיאה תופדעהל םיאתהל ידכ ישוקה תמר תא םיאתהל םילוכי םינק .דחוימ טירפתב תוארל ןתינ המישמה תא החלצהב םילשהל ידכ םילשהל שיש

.תומישמב ףתתשהל לכוי אל םחולה וכלהמב ,ןמז חקיי ךא ,ידיימ ןפואב ש

.קחשמב דואמ הבושח האופר

.השק רתוי הברה חצנל ,הלאכ םירקמב

.המישמ לכב םיבירילו םיאנתל לגתסהל ךרטצת ;Forgotten but Unbroken-

.םיחתפמה רתאב תאז השע וא Steam לטרופב רקב ,קחשמה תא תונקל תנמ לע

 
Game-Game uses analytical, marketing and other cookies. These files are necessary to ensure smooth operation of all Game-Game services, they help us remember you and your personal settings. For details, please read our Cookie Policy.
Read more