סימניות

2 ךלמה רובע

שמות חלופיים: 2 ךלמל
2

ךלמה ךשמהל

.IronOak Games - םיהז םיחתפמה .רפתשת קרו ךשמית ןושארה קלחה לש תחלצומה הקינכמהש איה תועמשמה

:םינוש םירנא'ז בלשמ אוה ,היגטרטסא קחשמ אוה הז קחשמש תורמל

.דצהמ קר הז לבא .בכרומו ןיינעמ רמואש המ ,ירזכא רתוי וליפא היהי ,םיחיטבמ םירצויהש .(םידדצ הנומש תלעב היבוקל תורושק תולועפהו המיחלה תכרעמ) תחא הייב

.םירבח םע םגו ולוס םג ןגנל היהי רשפאש קר רמוא הז .ןימז היהי םישנא 4 דע רובע םיפתתשמ הבורמ קחשמ בצמ .תוצלפמו םידדוש ,םיינדור םירמוש דגנ םחליהלו דחאתהל היהי ןתינ .םיכלהמו תולועפ לע רתוי בוט בושחל ךרטצנ .ותוא תויחהל היהי ןתינ אל ,רוביג דביאש רחאל ,לכה ירחא .שדח דחא דירוהל ךירצ

.וב םחליהל השק רתוי הברה היהי םירוביגל ,קזחתמ סואכה .םילייטמה לש םכרדב ודמעי םישדח םיסובו תוצלפמ .לוראפ תכלממ לע תובעתהל לחה רבכ ךשוחה .םינקחשה םע וראשיי ןיידע קחשמה תרבעהל תויורשפאהו הריחבה לש תוינו

.תומתש דואמ ריבס לבא ,דבל םיקוניצה ךרד רובעל לוכי התא וישכע .ללשה םע הווש ןפואב תורצואה תא קולחלו םירוביג בלשל ץלמומ ,ןכל .תולבגומ יתלב ויהי ךלש תווצה לש תויצאירווה .ךלש קחשמה ןונגס יפל םירוביג רחב

.דספה אלל הפמה תא רובעל םכל ורזעי םה ,ןובשחב םתוא תחקל ודיפקה

.םלושי ,ןושארה ומכ ,ינשה קלחה .העדוה לבקת ררחושי אוה רשאכו ךלש תולאשמה תמישרל קחשמה תא ףיסוהל !הז תא ספספל אל ידכ ,For the King 2 לש האיציה ךיראתו תושדחה רחא

 
Game-Game uses analytical, marketing and other cookies. These files are necessary to ensure smooth operation of all Game-Game services, they help us remember you and your personal settings. For details, please read our Cookie Policy.
Read more