סימניות

ךלמה ליבשב

שמות חלופיים:

For the King ןטק חותיפ תווצמ תורות ססובמ היגטר .ריוצמ ןונגסב תיתיווזו תעלוצמ הקיפרג קחשמל .דמחנ יד לבא ,רזומ הארנ לכה .ונממ סאמנ םיברלש ,םילסקיפ תקיפרג תועצמאב םיקחשמ רוציל יתנפוא תו .תרחא תצק ךרדב תכלל םיחתפמה וטילחה ןאכ

.ברקה ךלהמב בטיה ינשה תא דחא ומילשיש ךכ םימחול רוחבל אוה החלצהה

.רבעמה ךלהמב ורבצנש תודוקנה תאצוה ידי לע הברה חותפל רשפא ,ידיימ

.שדחמ קחשמה תא ליעפהל ךרטצת ,שומישה רחאל .קשנ ילכ לש םירחא םיגוס וא ,םישדח םימוקימ חותפל ךל תורשפאמ תמדוק

.םייארקא םיטסווק ינימ םג שי ,תוירקיעה תומישמל ףסונב

.לדגי קחשמב סואכה רוטקידניא ,םיכלהמ רפסמ לכב .הזה ךילהתה תא ספאל לוכי תיחכונה המישמה לש חלצומ עוציב קרו םיקזח

.הז תא םיכירצ םתא םא בוט ובשחת זא ,ףוסה דע תכלל וכרטצת ,וילא וסנ

.דרפנב דחא לכ רובע ךלהמ תושעל ךרטצת ,תינמז וב םימחולה תשולש לכ ת Multiplayer םירחאה ינשב וטלשי ךלש םירבחה הז הרקמבו ,הזה ךרוצה תא .ךרובע רחבי ומצע קחשמהש םייארקא םיפתוש םע םגו ךלש תווצה םע םג קח

.קחשמב םמעתשמ אל הז לבא ,תומיענ דימת אל הלאה תוירקתה

.ןגומ תוחפ יכה ביואה ודגנש קשנב שמתשה

.ימשרה רתאב וא Steam לש םיקחשמה שרגמב לוזב שוכרל ןתינ קחשמה תא ל .הבוט החנהב רכמנו תוריכמב ףתתשמ קחשמה תובורק םיתעל

 
Game-Game uses analytical, marketing and other cookies. These files are necessary to ensure smooth operation of all Game-Game services, they help us remember you and your personal settings. For details, please read our Cookie Policy.
Read more