סימניות

הנויפ לש הווחה

שמות חלופיים:
.תישארה תומדה םע תובר תואקתפרה רובעל םג אלא ,רוצקל קר אל ךירצ הת .דיאורדנא ירישכמב ןימז קחשמה .הלועמ לוק קחשמו תינועבצ הקיפרגמ ונהית

.ךשמהב הרקי המ תולגל ןיינעמ יכ ,רכממ קחשמה ,ךכל תודוה

.הווחה תא להנל הל רוזעל ךירצ התאו דחוימב הסונמ תיאלקח אל איה .ךתרזע ילב הז תא תושעל לכות אל איה

.תוקספה ילב עוסנל רשפא יא

.תויחה תא ליכאה ,ריצק .ןוזמ יחולשמ תונמזה םלשה

.תודיח ורתפ ,םילזאפ ופסא ,תופיצרב שולש וקחש

.תושדח תויומד םע דדייתהלו ריכהל .הווחל וליעוי ולא תויורכיה .דיתעב תוניינעמ תונמזה רתוי וכחי ךכ ,תוחוקל רתוי ךל שיש לככ

.םינוש חמוצו יח ,ולשמ רודיב שי םוקימ לכל

.םיישומיש םיבאשמו ךרע ירקי םיטירפ ךל קינעת תויעובשו תוימוי תומיש

.םיידוחיי םיסרפ ולבקי םיפתתשמה לכ .םירקי םיצפח םג ומכ ,םיפסונ ןיינב ירמוח קר וא הווחל בוציע יטירפ

.תוחנה שי תובורק םיתעל .םירחא םיטירפו םיטושיק ,םישורדה םיבאשמה תא תונקל לוכי התא .היגרנאה ירגאמ תא ידיימ ןפואב שדחל תלוכיה תא םג שי .יתימא ףסכב וא קחשמ עבטמב תושיכר רובע םלשל רשפא

 
Game-Game uses analytical, marketing and other cookies. These files are necessary to ensure smooth operation of all Game-Game services, they help us remember you and your personal settings. For details, please read our Cookie Policy.
Read more