סימניות

18 א"פיפ

שמות חלופיים: 18 א"פיפ
!בינגמ יכה לגרודכה :18 א"פיפ

.רפוס יטסילאיר לגרודכ רוטלומיס אוה 18 א"פיפ קחשמ .דירדמ לאיר לש ודלאנור ונאיטסירכ ןודעומה יפוריאה ןודעומה רינרוט

.תטרופמו הפי הקיפרגו תובחרנ תונוכת םע ההובג תוכיאב םיטקיורפל תנת .םימדקתמ ףיכ הזכ דחא אוה ,היגולונכטה Real Player Motion ידוחיי ת .םייתימאה םייחב ךרד לכמ םינוש ויהי אלש םירחא םינקחשו ודלאנור לש

.תונורתיה תא ךירעהל רחאל ,הז תא שיגרמ דימ םיסונמ םינקחש .לגרודכ ןקחש תשגהו גתומה תועונת ,הנופ ,הנורוק תופקתה ההיז תולקב .הלש םייזיפה םינותנל םג אלא ,הלש םיימינפה םינייפאמל קר אל תורישי .הצובקה ךותל םהמ דחא לכ לבקל לוכי התאו ,ךל ןימז היהי לגרודכה לש

.קחשמה לש ןטק קרפ הריהמ המאתה בצמ ןימז היהי הז .ינויגה אל אוה קחשמה לש שארמ הנמזה בוציעו תושדח ןפלואל יונמ .ראשה לכ ינפל םיאלמ םימי השולש 18 א"פיפ קחשל לכות ,ךכ ידי לע .עבוק בהז הימרפ חפנ 20 םילולכ רשא ,םילולכ תחלצומ הלחתה רובע םיטי

:ידיימ ןפואב תונימז ויהי תודוקפ 10 .רדסב הזו ,םיקעוצ עקרב םינומהש והשמ שי ,ןכבו ,ןיפיקעב וז הלאשל ה .שרגמה לע הסיטב טלאוט ריינ ,םילג ,םירומזמ :יתימא היהי לכה םעפה .לודגה ךסמה לע וגצוהו תורושה ןמ ףטחנ היהי תומלצמ ,םייטרפ םישנא ל .הדשה וקל וכישמי ,תורושה ןיב ורבעי םישנא .םיצירעמה תועורזל הדיריו תוימדקה תורושל הציר ידי לע תחלצומה הרטמ ?ןוכנ ,רדהנ

.םירחא הכימת ישנאו םינמאמ רוכשל ,םינקחש רוכמלו תונקל .הצובקה ךותב תיתודידיה הריוואה תאו םינקחשה לש תואירבב לפטל ,דובע .ןוילעה סרפה לע קבאמב שרגמה לע םיתווצ לש שגפמ קר אל אוה לגרודכ .בושחה עגרה תארקל הנכה לש השקו הכורא הדובע יהוז .םימסרופמ םינקחש םהל דוגינב ךלשמ םיבכוכ לודגל .ךב םדרנ אוה ,םימלש תואבצ םע ודלאנור ונאיטסירכ רוציל לגוסמ ,רשכו .תולגל ןמזה עיגה

 
Game-Game uses analytical, marketing and other cookies. These files are necessary to ensure smooth operation of all Game-Game services, they help us remember you and your personal settings. For details, please read our Cookie Policy.
Read more