סימניות

רתויב קוחרה לובגה

שמות חלופיים:
.תילכלכ היגטרטסא לש םיטנמלא םע Farthest Frontier

10 .יטסילאיר ןונגסב הלועמ הקיפרג קחשמל .ןמזה םע תנבצעמל תכפוה אלו בטיה הרחבנ הקיזומה

.קחשמה תקינכמו םידקפה לע לכה ךל רפסיש רצק ךירדמ רובעתש רחאל רתוי

.םוי לכב יתימא תודרשיה קבאמ היהי הז רתויב השקבו ,המיענ הילידיא ה .םילקאה יאנתו הלקהה גוס תא עבק .ליחתתו קחשל בהוא התא ךיא טילחת

.הלא םיאנתב בוט יכה חמצת תונימזה תויורשפאהמ וזיא טילחהו עקרקה לש .ךכב יולת חותיפה ךשמה יכ ,תועטל אל דואמ בושח

.תוחפ אל הבושח םיבשע תרבדה

.בכר ילכו םישיבכ אלל השק היהי תווחמ תורוחס חולשמ ןכלו יתואיצמ דו .םוי םויה ייחב ךירצ התאש םירבדה לכו דויצ רוצייל םילעפמו םילעפמ ה

.ךתייסולכואב עוגפל תולולע תולחמ תופיגמ ,תמדקתמ האופרו םייקנ םימ .תוומל ליבוי ףא ילואו ,הייסולכואה לודיג תא דואמ ךבסי הז

.ריעה הארמ תא דואמ הנשמו םהלש םינייפאמה לע יתועמשמ ןפואב עיפשמ ה .קטייה ןילופורטמל הגרדהב ךופהי רפכה זא .קחשמה תומדקתה םע חתפתמו הנתשמ םהלש הארמהש םינבמ יגוס 50-מ רתוי

.היואר הייחדה ינפב ודמעי םה ,הפקתמ שחרתת םאו ,ךלש חטשל ושלפי אל

.חתפמה לש טנרטניאה רתאב וא Steam תמרופטלפב קחשמה תא תונקל לוכי ה

 
Game-Game uses analytical, marketing and other cookies. These files are necessary to ensure smooth operation of all Game-Game services, they help us remember you and your personal settings. For details, please read our Cookie Policy.
Read more