סימניות

(FS16) 16 יאלקח רוטלומיס

שמות חלופיים: FS 16, 2016 תואלקח רוטלומיס ,16 תווח רוטלומיס

ךלש סיכב תיתימא הווח - 16 יאלקח רוטלומיס

.GIANTS Software םיקחשמה ןפלוא ידי לע 2015 תנשב רצונ אוה .4 לש עצוממ גורידו תודרוה ןוילימ 10-מ רתויב רדהתמ קחשמה ,םויה דע .יילפ לגוגב 4 .תואלקחב ליחתתו הל ץוחמש תקבואמה ריעהמ רובעת התא .ליגר הווח קחשמ אל הזו .ףסכ חיוורתו םתוא רוכמת ,םילובי ץיפתו רוצקת ,תויתימא תונוכמב גהנ .םלועב םימסרופמה םינרציה לש תודיחי 20-מ רתויב רבודמ ןאכו ,דויצה .ןושאר רבד לבא

.םתלוכי בטימכ וסינ םיחתפמה לבא .הטיח הדש עצמאב ןטק בוהצ ןייבמוקב ליחתת םכלש ךרדה .ררגנ םע רוטקרט לע ותוא קורפלו האובתה תא ףוסאל ךירצ התא .הריכמו הלבוה ךשמהל ןסחמל ותוא חק ןכמ רחאל .תולבתהל הייטנ שי דויצל - קזנ רותיאל תינכט הקידב עצבל ךרוצ שי םי .ןימימ תידיה תרזעב תוריהמה תא ןנווכ םג ומכ ,הלאמשו הנימי ןופלטה .קחשמב תועבטמ ךרוצ אוה לבא ,םכתויחונל יטמוטוא סייט שי קחשמל

.תרחא תולעל יושע רצומ לש גוס לכ םינוש םינמזבש איה תועמשמה .םניחל ךרע רסח והשמ רוכמל אל רהזיה .המדא יחופתו רכוס קלס ,סרית ,תיתפל םג אלא ,הטיח קר אל לדגל ןתינ

.ההובג ישוק תמרב םזילאירה תדימלו .קלדה תנחתל תכלל ךרטצנ ,ךומנ אוה םא ,קלדה סלפמ תא םיקדוב ,ןייבמו .ריצקה לכ תא ףוסאלו הדשה תא חפטל ךירצ התא זא ,ןיקת קלדה םא .ןייבמוקל תחתמ ררגנ םע רוטקרטב םיגהונ ונא ,ןכמ רחאל .ונלש האובתה תא םש םיקרופו ןסחמל רוטקרטה תא םיחקול ונחנא .רוצייה תונחל וא הריכמל הרוחסהמ קלח תחקל לוכי התא ,אלמ ןסחמהש רח .חמק תנכהל הטיחב שמתשהל ןתינ .םינחוטו ותוא םיקרופ ,הנחטל ותוא םיחקולו רוטקרטל חמקה תא םיסימעמ .םחל תופאל ידכ הייפאמל ותוא םיחקולו רוטקרטה לע הרזחב ותוא םיסימע .ךלש בלה תמושת תא שרוד רוצייה יבלשמ דחא לכ ,תוארל לוכי התאש יפכ .רתויב ההובגה המרב קחשמה תלכלכ םג .םיוסמ רוציימ חיוורמ התא םא דימת בשח .ףסכ חיוורהלו ותוא רוכמל ךירצ התא זא ,לכה ירחא .הדובעל חקולש ןמזהו הרובע קלדה ,תחפ ,תונוכמה תולעב בשחתהב

.רתוי םילוז םקלח ,רתוי םירקי םקלח .יברימ קוידב םילפכושמו תויתימא תומיגדמ םיחוקל םלוכ לבא

.דח חומ םג אלא ,תונינש קר אל שרוד הז .תומזיו תואלקח לש יתימאה םלועה תא ריכהל וצרת םא ליג לכב תניינעמ .ךלש דיתעב קחשי סנאוינ לכו רבוחמ ןאכ לכה

 
Game-Game uses analytical, marketing and other cookies. These files are necessary to ensure smooth operation of all Game-Game services, they help us remember you and your personal settings. For details, please read our Cookie Policy.
Read more