סימניות

תואלקחה ייח

שמות חלופיים:

Farming Life הזה רנא'זב רתויב םיניינעמה םיקחשמ .תינשלופ אל הקיזומו הלועמ הקיפרג קחשמל .ידמל שגרמ ילכלכ ביכרמ קחשמל שי תאז םע דחיו הוולש תררועמ רפכה יי

.םירברפב הנטק הווח םתולעבב .םהלש הווחב בוט םיכלוה אל םירבד .םינוכנ םירבד תושעל ידכ ךלש המכחה הכרדהה תא םיכירצ םה

:תושעל המ ךל היהי טלחהב ,קחשמב תושעל המ הברה שי

.דועו דועו הייפאמ ,םיפירח םיבטר רוצייל לעפמ ומכ םינוש םירצומ לש .םירצומ קפסל לכות הבש ,השדח תיאשמ לבק .הווחב תונוש תודובע עוציבל םינוש םיבלשמו םירוטקרט תורשע .םוקמ תברקב הנטק הרייעב ךלשמ הפק תיב חותפל וליפא לוכי התא .חצנל חילצת םא םישדח םירתא שוכרל תונמדזהה תא לבק ,ריעה תורחתב תו .תוריפ ףוטקלו םתוא בוזעל רתוי םכח ילוא ,ירפ יצע םה םאה בל ומיש ,

.חיוורהל םיצור םה המכו םהל שי םירושיכ וליא הדיפקב דמל .הווחה לש הסנכההמ םהל םלשת התא יכ ,הזה קסעה יבגל םכח תויהל ךירצ .םיימוקמה םיבשותה לש םיכרצה תא קפסלו תומישמ ןווגמ םילשהל ךרטצת , .םיבאשמו ףסכ חיוורהל ךל רשפאלו ךלש הווחה תא ביחרהל הנוכנה ךרדה ת .ךלש הווחל ושלפי םיקיזמ ינומה ,םייתימאה םייחב ומכ .ךלש הרבחל יתועמשמ קזנל םורגל םילולע םה תרחא ,ןמזב םהב לפטל ךירצ .םכרד עוסנל םילוכי בכר ילכש השיג יליבש םע תונביהל םיכירצ םסאו הד .םתוא בתנל חכשת לא

.ימשרה רתאב וא Steam לש םיקחשמה שרגמב קחשמה תא שוכרל ןתינ .יונפה םכנמזב החונמ ידכ ךות ןמז ךרואל תושעל המ םכל היהיש ךכ ,תופ !םכל תוכחמ תועירפמ אל תולטמו עוגר רברפ לש המיענה הריוואה ,וישכע

 
Game-Game uses analytical, marketing and other cookies. These files are necessary to ensure smooth operation of all Game-Game services, they help us remember you and your personal settings. For details, please read our Cookie Policy.
Read more