סימניות

דחיב הווח

שמות חלופיים:

Farm Together בשחמל הנהמ תואלקח קחשמ אוה. .ךלש םירבחה םע הזה קחשמה תא קחשל לוכי התא .הבוט לבא הנושארה הרושהמ הניא ריוצמ ןונגסב תידמימ תלתה הקיפרגה .הבוט תוכיאב אוה לוקה קחשמ

.ליחתהל לכותו קחשמל תוצוחנה תויונמוימב טולשל ידכ ןטק ןומיא רובעל

.םכנוצרכ תודש וליפאו בוציע יטירפ ,םינבמ לכ ורדס ,תולבגה ןיא 1000 .רוזאב תווחה ראש לכמ הנושל התוא וכפה ,תוישיא הווחל ונת

.ולש תוליעפה גוס לע יארחא דחא לכ רשאכ ,םירועיש קולחל תונמדזה םכל .םמעתשי אל םלועל קחשמהו ,בהוא אוהש המ תא השעי דחא לכש חיטבהל לוכ .וז ךרדב םיהובג רתוי הברה ויהי םיחוורה

.רתוי רהמ הדובעה תא עצבל ךל רוזעי רתוי בוט ילכ .תורופס תוקד ךות הדובעה בור תא עצבל ןתינ ותיאש רוטקרט שוכרל תונמ

.םייוצר אל םירקבמ ינפמ הווחה לע ונגיו חורבל תיב תויחמ וענמי תורד

.םוקמ לכל םכתא ותוא וחקו ותיא וקחש

.הדובעה תומכ לעו האושתה לע עיפשמ הז

.הרידה תוריק עבצ תריחב וא םיקחשמ-ינימ קחשמ לש החרטהמ הקספה תחקל

.חתפמה לש רתאב וא Steam-ב קחשמה תא תונקל לוכי התא .תונוש תוריכמב ףתתשמ אוהש ןוויכמ ילמס ףסכ רובע ןימז קחשמה תובורק

 
Game-Game uses analytical, marketing and other cookies. These files are necessary to ensure smooth operation of all Game-Game services, they help us remember you and your personal settings. For details, please read our Cookie Policy.
Read more