סימניות

2 הווחב הינאמ

שמות חלופיים:

farm mania 2 תואלקחה קחשמב שדח קלח אוה. .בשחמ םע קחשל לוכי התא .ריוצמ ןונגסב תריוצמ ,ןושארה קלחב ומכ ,הקיפרג .םינקחשה תא וחמשי הזילע הקיזומו הלועמ לוק קחשמ

.קחשל ףיכ רתוי הז תא השוע קר הז לבא .ידמ ךורא אלו רורב ןומיא קחשמל קפסל וגאד םיחתפמה ,יתרוסמ ןפואב .תולקב תאז ןיבהל לכות ,תנקתהש ןושארה הווחה קחשמ הז םא םג

.תיקנע הווחל הנטק הניגו חנזומ תיב ךופהלו ףסכ רתוי חיוורהל איה תי

.לושיבל בל םישל תונמדזה םכל היהת וצרת םאו םינוכתמ הברה שי .םידגב ונממ רופתו דב רוציי רשפאי םישבכ רמצ

.םירקמה ינשב דואמ הנוש תויהל לוכי לבקתמה חוורה ,רצומל םאתהב 1000

.םימייק םינבמ רפשל היהי ןתינ ,םישדח םינבמ תמקהל ףסונב

.ןוכנה ןיינבה תא אוצמל ידכ םייקנע םיעוביר ןיב לולגל ךירצ אל 1000 .תיסחי ןטק חטשב אצמנ ךתולעבבש המ לכ

.בידנ ריצקב ךכ לע וכזתו םיקיזמה תעפוה תא ספספל אל ידכ םילודיגב ו .ריהמ ינרדומ רדנטל התוא גרדשל תונמדזה םכל שי ,ןמזה םע לבא ,הטושפ

.םייתרגש םירבד תושעל ךל העירפמ אל איה ךכ לשבו תירוזחמ איה תעצבתמ

.סרפ אצמת ,חילצת םא לבא ,הייחמצה ןיב תויובח םישבכ אוצמל השק יד ה

.חתפמה רתאב וא Steam לטרופב קחשמה תא תונקל לוכי התא .תוריכמב בורל אצמנ קחשמהו ילמס ריחמה

 
Game-Game uses analytical, marketing and other cookies. These files are necessary to ensure smooth operation of all Game-Game services, they help us remember you and your personal settings. For details, please read our Cookie Policy.
Read more