סימניות

תיאלקח המדא

שמות חלופיים:

Farm Land םייפורט םייא לע תמקוממה ןפוד תאצוי הווח אי .דיאורדנא םע םידיינ םירישכמב קחשל לוכי התא .בוט טוריפ םע תינועבצו הריהב איה ,תניינעמ תיארנ איה לבא ,תטשופמ .ןמז הברה ןגנמ התא םא ןבצעמ אל ההובג תוכיאב הקיזומ ,לוק קחשמ

.הווחב תומישמ עצבל ליחתהל לוכי התא תוקד המכ ךות ;ןמז הברה חקיי א

.חטשה תא תיתועמשמ ביחרהל תונמדזה ךל היהת ךשמהבו םייח ילעב הנק ,ת .לדגת הווחהמ לבקתתש הסנכההש לככ לדגי ךלש יאהש ךכ ,המדא תסיפ לכ ר

.םירשגב םירבוחמה םינטק םייא לש םלש גלפיכרא וליפא תויהל לוכי הז 1

.ןטק עונפואב רבודמ ,הלבוה וקפיס םיחתפמה ,בבותסהל תישארה תומדה לע

.םהלש תוליעיה תא ריבגהל רוזעי םינבמ גורדש

.ךלש םיחוורה תא לידגהל םג אלא ,תונהיל ךל רשפאי קר אל הז ,גודל תכ

.עובק ןפואב םינוכדע שי םא קודבל ,םישדח םיר'ציפו ןכות עובק ןפואב

.יתימא ףסכ וא קחשמה ךותב עבטמ תועצמאב תושיכר רובע םלשל לוכי התא .תוחנהל תופצל םילוכי תוחוקלה ,תוריכמ ימיב

 
Game-Game uses analytical, marketing and other cookies. These files are necessary to ensure smooth operation of all Game-Game services, they help us remember you and your personal settings. For details, please read our Cookie Policy.
Read more