סימניות

לזמ יא :ןדע ןג

שמות חלופיים: זיידרפ יטיס ייב ייב :הווחה יאה יא

Game Paradise Farm: עגריהל רוזעי לזמה לש יאה.

.םירגובמ םינקחשל אלא ,םידליל קר אל ךושמי הז .יפורטה יאה לש םיהדמה עבטה הנהנ ,םייטוזקא תוריפ לוכאל לוכי התא ובש רקי שפונ רת

.רבדמ יכותה טורקמ ידי לע ושגפנ םה םינקחשה תא ,ןכמ רחאל .קחשמה לש ןורקיעה תאו טירפתה םע חונ עיגהל רזוע ,ימוקמה יפויה ךלש ךירדמה היהי א .ךלש תיבה קשמ לוהינ לע טלתשהל בורקב לכותש ךכ ,רועישה תא תולקב רכוז התאו ,טושפ .ןוזמ לש רוצייל לעפמ תונבל ידכ ךירצ התאש המו ,הטיח ףוסאלו עורזל ,תולוגנרתה תא .קחשל ךל חונ רתוי הז ךכ םא ,בשחמה לע לזמ לש יאה :קשמ ןדע ןג תא דירוהל תורשפא ש

.תוקתרמ תומישמ לש רוסחמ היהי אל ,םיננכותמ םינוכדע ידי לע תעל תעמ תפסוותמ ישארה .דואמ חלצומ ךפה יפורטה יאה לע קשמ תריצי לש ןויערה .םירחא ל"וחב תוריפו וגנמ ,סננא ,תוננב ,םיסוקוק לש רישע ריצק ףוסאל םיבהוא םיפתת .םילמנ וליפאו םיאנקש ,םיינועבצ םיכות ,תוירא ,הדנפ :תויחה ןג לש דמחמה תויח םה ן .הנישל ריתסהל לוכי אוהש םוקמ לכב ,תיבה תאו ירופיצה תא ךירצ התא דחא לכ רובע

.םיוסמ הנבמ תיינבל לבגומ וניא קסעה יכ םיעדוי םיסונמ םינקחש .םירמגומ םירצומו םלג ירמוח ,םילכ ןוסחאל םוקמ רתוי שי ןסחמ הז םאו ,הלש תויביטקו

.ליעפ ןפואב רשקתל ימל העיגמ החלצה .םהמ הרזע שקבל םימעפלו םישדח םירבחל רוזעל ךרטצת םימעפל .םוקמ ןיא לבא ,תונביהל ךירצ רתוי הברה ךכ לכ יכ ,דעוימה רוזאב ףופצ ךפוה התאש עג .השדח המיאתמ עקרק אוצמל ידכ לגנו'גל תחלשמ חלש ,ףסכ קיפסמ ךוסחל תחלצה םא ?חישב םיצימאה םילייטמה ואצמי המ עדוי ימ .םירחא ינפ לע ןורתי תתלו קחשמב םדקתהל םכל רוזעיש רידנ ץפח אוצמל ולכוי םה ילוא

.תושעל ךירצ המ םיארמ םירוזאה לעמ םילמסהו ,תיתגרדה איה הלועפה לש תוריהמהו תובכר .םיישק םוש תויהל ךירצ אל ןכלו ,ידמל תונבומ הלא תויפרג תונומת

 
Game-Game uses analytical, marketing and other cookies. These files are necessary to ensure smooth operation of all Game-Game services, they help us remember you and your personal settings. For details, please read our Cookie Policy.
Read more