סימניות

תשרב הווח ימי

שמות חלופיים: הווח ימי

ילאוטריו יאלקח קסע - קחשמ תווח ימי .הווחה ימי קחשמב יאלקח הדש לע םהלש םיימזיה תונורשיכה תא םשייל םנ .םיילאוטריו םיקסעו תרושקתל תניוצמ המרופטלפב רבודמ ,MMO תווח לש ן .ןיוצמה לילצה יולימהו הקיפרגה תוכזב הווחה ימיב קחשל םיענ המכ ןיי .םדקתהל םכל רשפאי ,שדח והשמ ולגי ,תומר 38 ךרד ורבעי םינקחשה

:ןמקלדכ איה קחשמה תועמשמ ,קחשמה יעגר םוכיסל םא .רתוי ןווגמ הגרדהב תויהל םהלש ןווגמל םורגל תוסנל ,םיחמצ לדגל ליח .רתוי יטוזקא והשמל הגרדהב ורבעת תוינבגעו רזגמ ךא ,םלוכל הכחמ הזה

.דובעת אל רקי ןפואב םתריכמו ,םתוא שי םיאלקחה לכל ןכלו לודיגל םיל .רתוי םיבושח םינז שי דימת לבא .חוקיפ ללגב תומל םילוכי םה תע לכבו ,דחוימ לופיט םישרוד םהש ןוויכ .ןיוצמ חוור חטבומ ,תמאב ךרע לעב והשמ לדגל תחלצה םא ,תאז םע

:ןוהב רתוי ריהמ ןוכסיחל םירזוע םייח ילעב .ךתוא חמשת טלחהב האצותהו ,ךתבוטל תודבועו רדסב תושיגרמ םירובדהש ך .ישומיש עדימל תורוקמו סומע רחס אוצמל ולכות םש ,רפכב קושל ואצ ,םי

.תומישמ עצבל םיליחתמ ונחנא וירחאו ,םיניינעה ךלהמ תא סינכמש ,ריזח

:יאלקח לכ ייח לע םילקמה םינבמו םינוגרא תונבל ולכות םיוסמ .עדימ םיפילחמו םהלש םירצומה תא םג עיצהל םינקחשה לכ םירהונ וב קוש .רוחמת םג ומכ ,שוקיבו עציה תא ןחב ,םישקובמ ויהי ךלש םירצומהש ידכ .וז הרטמל דמוע תוצוח חולו תורוחס לש םוסרפב ךרוצ שי ,תוריהמב רובע .עבטמ וא סונוב תודוקנ תרוצב םולשת ןתינ םרובעש ךרובע תומישמ םהל ש .םילכו תוחול קיפסמ ןיאו ,שדח ןיינב תונבל ןנכתמ התא םא ןיינב ירמו .תומישמ תמלשה ידי לע םינקחשה םע תורחת םג ועבק

 
Game-Game uses analytical, marketing and other cookies. These files are necessary to ensure smooth operation of all Game-Game services, they help us remember you and your personal settings. For details, please read our Cookie Policy.
Read more