סימניות

הווח ריע

שמות חלופיים:

Farm City ריע ןיינבל רוטלומיסו הווח והז ,םירנא .דיאורדנא לש םידיינ םירישכמב קחשל לוכי התא .הלועמ תוכיאב תטרופמו הריהב ןאכ הקיפרגה .הזילעו תיבויח תרחבנ קחשמל הקיזומהו ,בטיה יושע ילוקה קחשמה

.תויורשפא הברה דוע ןאכ שי

.םכמ שרדנ המ תוריהמב ןיבהל םכל ורזעיש םיזמר ולבקת ,תומישמה תמלשה

.חיוורהל ידכ םדוק תונבל הכאלמ יתבו םיניינב וליא וטילחה .םיאנת רפסמ אלמל ךרוצ שי םקלח רובע ,תונושארה תוקדהמ םינימז םינבמ

.די גשיהב לכהו הפמב קוחר זוזל וכרטצת אלש אדוול וסנ

.םייופצ יתלב תודוסו םיאצממ הברה ואצמי םינקחשה ,םירבעמ בוש חינהל .עודמו הלאה םיעטקה תא רפח ימ הלג

.הווחהו הרייעה תא וטשקו בוציע יטירפב וכז

.תובורק םיתעל ןכדעתמ חווטה .תוחנה ספספת לאו תובורק םיתעל בוש קודב

.רשק וב ןיאש םוקמב אצמנ התא םא םג תושעל המ אצמת ,תאז לכב

 
Game-Game uses analytical, marketing and other cookies. These files are necessary to ensure smooth operation of all Game-Game services, they help us remember you and your personal settings. For details, please read our Cookie Policy.
Read more