סימניות

/ הנושארה הריירקה :ךותמ 1 הנומת

שמות חלופיים: יארק יראפ
.יטילוסמ ןדיעב ינושאר קחשמ קוחר יכב

.עבטב דורשל םתוא ץליאו ,םינזרג ,תולא םע outfitting ,ןבאה ןדיע ךו

02 .Windows -ב ץרמב 1- ו ,2016 .תומישמו ףסונ קשנ ולבקי םינקחשה ינשב ,םייזיפ םירצומ ללוכ קחשמה ן

.תולחמו תועיצפ רחאל דורשל םיעייסמה תובטהו דויצ ,קשנ ויה אל רשאכ .וקוידו ותוריהמ ,ותוזירז ,ותוימומרע ,וחוכ לע ךומסל קר לוכי יביטי

.ףסונ ןורתי שי ןיעידומל לבא ,חוכבו תוריהמב םייח ילעבל םיתוחנ םה .הימוטנא לש תורסחה תונוכתה תא םיפילחמ ,קשנל םיכפוה םיצעו םינבא

.תויושתכתהב ול םירזוע םהו ,יארפ םיפרוט ףלאל דמול זא לבא ,ומצע לע .רתוי חלצומ ךפוה התוממה לש דיצה וישכעו ,ךכ הז לבא ,םדאה לש ודצ ת .תלעות םע שמתשהל ןתינ תומצעה תאו ,םמחל רתוי לק םח רועב רשב הברה .הסיטב םוצעה חטשה לע לכתסת ,הלועמ הפוצל ךופהת איה ,ףושניה תא ףלא

.בצמה םע דדומתהל ול רוזעיש ,רתוי הסונמו קזחתי אוה םהב לבא ,םחליה

.תושדח תויונמוימ גנירטסאמ ,הרטמה רבעל םדקתהל ךלש רמשמה לע תויהל

.שארמ הנמזה הל ושעש םינקחש ולכוי תפסות םע ינושאר הכוב קוחר דרוה

.םינימז םיעצמא תועצמאב ,דובכב היווחה תא ריבעהל תידוחיי תונמדזה ו

 
Game-Game uses analytical, marketing and other cookies. These files are necessary to ensure smooth operation of all Game-Game services, they help us remember you and your personal settings. For details, please read our Cookie Policy.
Read more