סימניות

יאלקח קשמ

שמות חלופיים: םסא החפשמ

Family Barn - dacha

ךלש ישיאה .תוינמדמודו םיחופת ,םיתות לוכאל ,םירבח םע בבותשהל ,רהנב שכתשלו ף .ואולמב ותוא ףילחי יאלקח קשמ קחשמה ,וישכע הנועה אל הזש וא ץיק תי

.עיגמ הז עגרב עגרב קחשל קשמ קשמ תאו ,די גשיהב סיכב הווח תויהל לו .טנרטניאב תרושקת םהלש תומדא לע הטילש ,ןמז ותואב ראשיהל םייתימא ם .ץראה רודכ לש ינשה דצב םייח םה םא םג ,םירבח תושעלו םישדח םישנא ש

.עצומה המשרהה ספוטב םינותנה תא םיניזמ ,קחשמב המסיסו םש םיאיצממ , .בשחמ לכמ ןובשחל סנכיהל ידכ םשה תאו המסיסה תא רוכזל רקיעה .ךלש ףדל רודחל לוכי אל דחא ףא םכדבלמש ךכ דוסב םתוא רומשל ךירצ הת

.הטיח הדש םע תויפאמו תונחט תיינב .םיטשפתמ ירפ יצעו םיחרופ םיחיש ,לחנ יקולח לש םיליבש שי םהיניבש ,

.ריצקה תא םילשהל לכות אל התאו ,ומלעיי םה ,םיקשומ אל םיחמצה םא .רמגומה רצומה דוביעל םלג ירמוח רדעיה - תורחא תויעבב ךורכ היהי הז .םידספה לובסת התא - המישמה תא תמייס אל םאו .תושדח תויונמדזהו םינבמ וחתפיי ובש ,אבה בלשל םדקתהל לכות םתוכזבש

.היוצרה האצותה תא גישהל ידכ ץמאמ תושעל ךירצ התא .הברה תויהל ידכ הז לע דובעל ,תכלכולמ המדא םילבקמ אל ךלש םיטע ןת .תורפושמו תושדח תוינכמ תושיכר ויהי םיירקיעה םירזועה ,בחרתת הלכלכ

.בשייתהל םהל רוזעלו םיסנאוינה תא ריבסי רשא ,אובמ הרשכה ורבעי םיל .ךב םייולת םיגשיהה םע תואיגשה לכו ,ךל רבוע תפסונ הטילש

 
Game-Game uses analytical, marketing and other cookies. These files are necessary to ensure smooth operation of all Game-Game services, they help us remember you and your personal settings. For details, please read our Cookie Policy.
Read more