סימניות

םיה ףוחל תיתחפשמ הווח

שמות חלופיים: יתחפשמ םסא ,יתחפשמ קשמ
םיה תפש לע תרדהנ הווח - בשחמב םיה ףוחל תיתחפשמ הווח

.םהל גואדל םכילעש ,עבט םגו םישנא םג .רוציי םג אלא ,הכירצ קר אל איה תואלקח ,לכה ירחא .בל תמושתו לופיטל םיקוקז תוטימ ,םיחמצ ,םיצע ,ךלש םייחה ילעב .בר ןמז דמעמ וקיזחי אל םה תיתפכא די אלל !דובעל ליחתתו רתוי רהמ ךילהתב ךבתסה

.ותבס לש לופיטב םידליה תא ריאשהלו הלודג היינואב םיל עוסנל ץלאנ א .םיקוחרה םייאה דחאב אוצמל ןתינ ,יתעמשש יפכש ,הביבסל יתודידיו יבי .ונלש הווחב הדובעה תא עצבל הל רוזעו ךלש אתבסל בישקת .ךלש הווחה תוליעפב ךל רוזעל בורקב עיגי ידידי !אבא ,הבהאב "

.לכה ןאכ הארתו רפסתש ,ךילא תשגינ דימ הינד .הווחב םכלש הנושארה הרפה ,הקנרוב תא ליכאהלו ףוסאל ולכותש ,םכיתוט .םירצומ םכרובע קיפי םייח ילעב תנזה לש טושפ ךילהת - בלח ופסאת הרפ .תוניבגל לעפמ הנבנ םא המיעט רד'צ תניבג רצייל םילוכי ונא בלחמ .הניבג רוצייל ןכומ לכה - ותוא תונבל השק ונל היהי אלו תועבטמ 200 .ונלש קשמהמ הנושארה הניבגה התייה וז ונלש הרקמב ,םירצוימ םירצומ ם

:בוש הסנ ,קחשמה םע דדומתהל ידכב .והשמ רוכמלו רצייל ,ןמזה לכ לודגל ךירצ התא ,הווחב חילצהל ידכ .ךלש הלכלכה תא חתפל לכויו םינמוזמ םירזת חיטבי הז

:רשואמ םילעב תויהל לוכי התא Family Farm Seaside -ב ,המגוד .ךלש המרה תאלעה םע ועיפוי םה .תונוש רוצייל תונוכמב םישמשמ םהלש םירצומהו ,הנוש הנזה לודיגל םיק .תוניבגה לעפמל בלח חולשל ןתינ זאו בלח הרציי איהש ,ןתלתב הרפ ליכא .תוניבג לעפמב ולפוב תניבג לשבל ןתינ ונממ ולפאב בלח םכל ןתיי ורות .הקבא תופסואו תרווכה ךותמ תופע םירובדה הלישבמ איה רשאכ ,ןתלתה לד .תרווכה דיל רמגומה שבדה תא תחקל ולכות המ ןמז רחאל .הנחטל התוא םיחלושו התוא םיפסוא םתא זאו תוטימב הטיח םילתוש .םחלה תנוכמל תכלוהו חמקל תנחוט איה םש .םחל רוצייל םג םיצוחנ בלחו םיציב ,חמקל ףסונב

:אמגודל .םייח ילעבו םינבמ הברה שי לבא ,ימוג אל הז יכ ,ותוא ביחרהל וחכשת

.ךילהתהמ הנהיתו וכותב קחשמה תא ןקתה זאו ,ךלש ישיאה בשחמב ,דיאורד

 
Game-Game uses analytical, marketing and other cookies. These files are necessary to ensure smooth operation of all Game-Game services, they help us remember you and your personal settings. For details, please read our Cookie Policy.
Read more