סימניות

תויתחפשמ תווח תואקתפרה

שמות חלופיים:

Family Farm Adventure דיאורדנא לש םידיינ םיריש .ריוצמ ןונגסב תינועבצ הקיפרגל ןאכ םיכחמ םינקחש .הזילעו תינרדוח אל תרחבנ הקיזומהו ,יעוצקמ עמשנ קחשמה

.הז בלש לע גלדל לכות אל ,רעצה הברמל ,זא ,הסונמ ןקחש רבכ התא םא .יפורט ןדע ןגב תואקתפרהמ תונהיל ולכות ןכמ רחאל ,ןמז הברה וחקיי א

.תומישמה בור תא לבקת וללה תויומדה יתשמ

.ותוא ץורפל השקש רידח יתלב לגנו'גב הסוכמ הז יפורט רוזא .ןמז הברה חקיי ביתנה יוניפ .החונמ תומדל תתל ךירצ התא ,היגרנא שדחל ידכ

.תודשה תא ובחרהו הכאלמ יתב ונב ,ןג טוהיר וניכה ,ואצמנש בוציעה יט .רוצקלו לדגל םילובי וליא וטילחה .דמחמ תויח םע קחשו םיפלואמ םייח ילעבל גאד .העטקנש תחלשמב ךישמהל היהי ןתינו בל םישל ילב רבוע ןמזה וללה תורצ

.םישדח םירבח וריכתו םתוא וריכה

.םיחתפנ הפמב םישדח םירוזאו תועובש המכ לכ םיפסוותמ םיטסווק .רבד םוש ספספל אל ידכ ןמזב םינוכדע ןקתה

.יתימא ףסכ אצוה וא קחשמב תועבטמ םע תושיכר עצב .םתדובע לע םיחתפמל תודוהל תונמדזה ךל היהת וז ךרדב ,והשמ הנוק התא

 
Game-Game uses analytical, marketing and other cookies. These files are necessary to ensure smooth operation of all Game-Game services, they help us remember you and your personal settings. For details, please read our Cookie Policy.
Read more