סימניות

4 הליפנ

שמות חלופיים: 4 הליפנ

Game Fallout 4 הספילקופא תודרשיה רחאל.

.Fallout 4 תא דירוהל ןתינ רבכו ,ןנכותמה ןמזב תאז ושע םיל"ומה םגו

.יקסגנו המישוריה יעוריאל ,היינשה םלועה תמחלמ ךלהמב הפוצה תא ליבו .תוליגר-יתלב תונוכמו םיטובור-ירזוע ועיפוה םיתבב םייחרזאה םייחבש

.ליחתי שדח םלועב תודרשיה ןכמ רחאלו ,תודדוב תונוכת ול תתלו הפצרה .םיענ רקוב הריוואל סננוסיד האיבמ תלדה לע תוקיפד לבא ,רקוב תחורא

.קרוי וינו הינבליסנפ לעמ וצצופתי תונושארה תויניערגה תוצצפה רשאכ .םינש 210 רחאל ותוא הבזעו 111 טלקממ הדרשש הדיחיה התיה תישארה תומ

.םיערופ לש תויפונכ םיקרוס ,טלקמל ץוחמ םיטטוש םיטנטומו ,דואמ הנתש .םיבושח םיטירפ אצומו תודוקפ עצבמ רשא ,העור עייסמ העור ךל היהי

ותוא רדסלו תיב תונבל ופסאנש םיטירפה ןמ ,לשמל ,הצור התאש המ לכ תו .םתוא קופדל ,םיילגעמ םיקסיד רסח לובסייב טבחמ יכ בשוח התא םאו ,םי

.דובעל המ לע ,רוביגה לש םינייפאמה תא הגיצמ תדחוימ תכרעמ תאו ,ךרו

.ץפנ ירמוחו היירי תונוכמ ,םיבור רזייל תולעב תויונמוימ שוכרל .המישמב ךתיא דחא קר תחקל לוכי התא לבא ,םירחא םירבח ךל ויהי ,בלכל

.Fallout 4 תונקל ידכ שרדנ תוקד המכ קר .ינורטקלאה ראודל חלשנ Steam תכרעמ רובע ןוישירה חתפמ דוק ,םולשתה .קחשמה תא ןיקתהלו תיטמוטוא הדרוה ליעפמ התא ,ותוא תלעפה ידי לע .תכרעמ תושירד ךירצ התא ,ותוא ליעפהל ידכ

8GHz, Phenom AMD II X4 945 3 GHz 6 GHz, AMD FX-9590 4. 7 GHz
 
Game-Game uses analytical, marketing and other cookies. These files are necessary to ensure smooth operation of all Game-Game services, they help us remember you and your personal settings. For details, please read our Cookie Policy.
Read more