סימניות

םסקו גוזימ :תויפה ץרא

שמות חלופיים:

Fairyland: Merge Magic םיטקייבוא גוזימ לע לז .הנהמ הקיזומו ריוצמ ןונגסב הפי הקיפרג אוצמל ולכות

.רוחבל המ היהי

.הרוק המ תולקב ןיבהל ולכות ,הרצק הכרדהל תודוה

.תודגאהמ תויומד םג ומכ ,םיליגר םישנאו תויח םג ויהי םהיניב

.רוציל םכל רוזעי םסקהש ,םישדח םיבשותב ותוא ואלמ

.םינוש םיטירפ גוזימ ידי לע ךמצעב רוצית קלחו ,ידיימ ןפואב םינימז

.ךדי לע ורצונש םיבשותב אלמ םלש םוקיל חומצל הלוכי איה ןכמ רחאל לב

.רהמ רתויש המכ םישדח םיקרפ חותפל הצור ינאו רכממ רופיסה

.עובק ןפואב קחשמה תא קודבל ורכזת םא םיסרפ רתוי דוע ולבקת שדוחו ע

.רחא ןמז לכב גישהל ןתינ אל וללה םיסרפה בור תא

.רתוי דוע לדגו ךלוה קחשמה םלועו ,גזמתהל תויחו םיטירפ רתוי ,ןמזה

.תובידנ תוחנה שי תובורק םיתיעלו םוי ידמ תונכדעתמ תועצהה

 
Game-Game uses analytical, marketing and other cookies. These files are necessary to ensure smooth operation of all Game-Game services, they help us remember you and your personal settings. For details, please read our Cookie Policy.
Read more