סימניות

הלטב לעפמה ריע

שמות חלופיים:

Factory Town Idle תילכלכ היגטרטסא לש םיטנמלא םע ריע .בשחמל ןימז קחשמה .םיכומנ םיעוציב םע םיבשחמב םג קחשל ןתינו ,הפי הקיפרגה תאז תורמל .ילקיזומה ןכותה לע דבע דובע קראלק ןיחלמהו ,עוצקמ ישנא ידי לע השע

.םמצעב הז לע ףסכ חיוורהל וכרטצי םינקחשש הדבועהמ םירצונ םיפסונ םי

.וז היעב םע דדומתהל רוזעת םימיוסמ םיכילהת לש היצמוטוא .ריעה חותיפ לש רתויב םיבושחה םיטביהב ךבל תמושת תא זכרל תונמדזה ך

חותיפה לש םיאבה םיבלשה תא ןנכתל לק ,ךכל תודוה .רתויב םיבידנה םינוקה תא ואצמתו ןמזה תא וחק ,םינתשמ םיריחמה 1000 .רתויב תובוטה ריחמה תועצה תא אוצמל לכות ןמז תעקשה ידי לע ,םיבאשמ

.הל םיידוחייה םיבשותהו םילקאה המויב לכל .םירצוימה םירצומה ןווגמ תא ביחרמו Factory Town Idle PC-ל ןווגמ א

.רתוי דוע תוניינעמ תומישמ םע תובר תופסות תונימז ,סיסבה קחשמל ףסו

.םיקחשמה תיירפסל ףסונה ןכותה לכ תא ףיסוהל םג לכות םש ,םיחתפמה רת

 
Game-Game uses analytical, marketing and other cookies. These files are necessary to ensure smooth operation of all Game-Game services, they help us remember you and your personal settings. For details, please read our Cookie Policy.
Read more