סימניות

וירוטקפ

שמות חלופיים:
.תילכלכ היגטרטסא לש םיטנמלא םע וירוטקפ לש תמא ןמז תייגטרטסא 1000 .בשחמל ןימז קחשמה .רתויב תיתואיצמ תיארנו דואמ תטרופמ תידמימ תלתה הקיפרגה .קנאפמיטס ןונגסב תיגולונכט םדקתמ םלוע לש הריווא רוציל רוזעת הקיז

.דגנתהל םייושע ץראה רודכ יבאשמ לש ריהמה לודלדה תא ובהאי אלש םיימ

.ךלש תטלשנה הירוטירטה תא ביחרהל הגרדהב לכות ,דבלב דחא סיסבמ לחה .םיבר םינונגנמו תונוכמ רציימה קנע לעפמ אוה ךלש םיסיסבהמ דחא לכ .הבכרהו רוציי יספ רובע םלג ירמוחל קקדזת

.לעפמה דיל שממ םגישהל ןתינ דימת אלש ןוויכמ ,עיגהל וכרטצי םלג ירמ

.ודבל ןיוע תכל בכוכ לש יחה ינפב דומעל דואמ השק .הלועפ ףותיש תומישמ םילשהל ידכ דחי ודבעו ורבח .חצנל ידכ םכלש תוחוכה לכ תא ץמאל וכרטצת דחי םג

.תופסונ תומישמ עצבל ןתינ ,ףסונב

.םירחא םינקחש ידי לע ורצונש םישיחרת קחשלו דירוהל תלוכיה תא םג שי

.הז רתאב רושיקה תועצמאב וא םיחתפמה רתאב רוקיב ידי לע Steam לטרופ .החנהב ותוא שוכרל תונמדזה שי הז םויב ילוא ,קודבל יאדכ ןיידע ,תור

 
Game-Game uses analytical, marketing and other cookies. These files are necessary to ensure smooth operation of all Game-Game services, they help us remember you and your personal settings. For details, please read our Cookie Policy.
Read more