סימניות

תיטוזקא הווח

שמות חלופיים:
.יפורט יא לע תמקוממה תיתימא הווח איהתיטוזקא הווח

100 .יטסילאיר דואמ ילוק םלועו הנהמ הקיזומ ,הרוטקירק ןונגסב תינועבצ ה

.השק דובעל ךירצ ,תגשגשמ הווח ומכ תואריהל ליחתי הזה םוקמהש ידכ לב

.הנימזה הירוטירטה לכ תא רוקח .רוזאב טטושל דמחמ תויחל םורגל ךל רשפאיו ןיינב ירמוח ךל איבי הז

.ןמז רתוי חקול הז תרחא חונ תויהל ךירצ תיבה קשמ לוהינש ורכז לבא ,

.ךירצ התאש המ לכ תא תונקל ידכ ףסכ חוורה .רתוי םיבושח םירבדל וקיפסת אל ילוא ,תחא תבב לכה תונקל ורהמת לא ל

.תוגורעב םיחרפ ולתשו תונמא יצפח ,ןג יטיהר ונק .הדובע לכ תושעל םיענ רתוי הברה ךל היהי ,הזה יפויה לכ ןיב ,הז ירח

.ןמזב ריצקה תא רוצקל שיו ,לופיט םישרוד םייח ילעב .קחשמב רוקיב רובע םילומגת שי ,םוי לכ תומישמ עצבל רתוי םיענ ךל הי

.יתימא ףסכב וא קחשמב עבטמב םלשל לוכי התא .איצומ התאש ףסכה איה םיחתפמל הדיחיה הסנכההו ןיטולחל ימניח קחשמהש .והשמ הנק ,םהילא ךלש הדותה תרכה תא עיבהל ןוצר ךל שי םא

.םילזומ םיריחמב תונימז ויהי תובר תורוחסו םיטישכתב שדחתי תונחה רח

.ןקחש לכל םייבויח תושגר החיטבמ קחשמל הסינכ

 
Game-Game uses analytical, marketing and other cookies. These files are necessary to ensure smooth operation of all Game-Game services, they help us remember you and your personal settings. For details, please read our Cookie Policy.
Read more