סימניות

חתפתהל

שמות חלופיים: Evolv
.דוצל תצלפמ :קחשמ חתפתהל

.םיקחשמ 2K לש ל"ומה קור בצ ינפלוא יאקירמאה םזיה ידי לע 2015 02

.םיקחשמ 2K וידוטס ידי לע הנק היה Evolve ו ,הלש םיסכנה תא רכמו לג .הפונת הרבצ הקיספהש הריציהו ,הלועפל הלועפה העיגה רבכ םייתניב .אבה ראורבפב רבעוה ןורחאה דעומה לבא ,הנשה ראוני שדוחל ןנכותמ קחש

:תומרופטלפ רובע דירוהל ןתינ Evolve יכ הליג םג רורחשה .הנש טעמכ ךשמב הנועה לש רתויב ריהבה קחשמה ירצומ דחא לש רבעמה םינ

.ונלש הטנלפה לש רתויב םיארפה םיפרוטה לש םדה ןואמצ לע הלוע אוה םא

.םייחה-ירסח היבשות םע םידדומתמ םישנא ,םוקיה לש םייחל תויתודידי ת ?םיישקל ענכנ הז םדא יתמ לבא .םיענ אל םיחראממ חטשה תא הקנו ,םיינישה לע לשלתשי יתימאה דייצה לב .חתפתהל םג תויחה ,םהלש ןורשיכה תא לידגהל םילגוסמ םילגוסמ בשחמב ח

.היגרנאה תמוצה וא םהלש סיסבה םע עקרקה המרב וא םמצע םידייצה תא חצ

.ההובג המיחלה תונוכתב ןחינ םירה תויהל בייח ךלש דמחמה תייח .םיסונוב חיוורהל ,םתוא גורהלו םירחא םייח ילעב ףוקתל לוכי התא ,תו .ברקל ותוא קורזל ,תורגבה בלש תא רבוע אוה רשאכ קרו ,רשב לידגהל ,ק

:םיידוחיי םינותנ םע תוצלפמ ידי לע תקפוסמה הריחבה

1) / 10 4 GHz / Intel Core 2 Duo E6600 2. 4 GHz
 
Game-Game uses analytical, marketing and other cookies. These files are necessary to ensure smooth operation of all Game-Game services, they help us remember you and your personal settings. For details, please read our Cookie Policy.
Read more