סימניות

םייניבה ימי :7 הפוריא תמחלמ

שמות חלופיים:
.םידיינ םירישכמל םייניבה ימי לש רות-תססובמ היגטרטסא :7 הפ .תינשלופ אל הקיזומו יתוכיא לוק קחשמ ,הבוט הקיפרג קחשמל

.הפוריא תשבי תא שובכל איה ךלש המישמה

.רחבתש ינפל רואיתה תא ארק

.תיתימאה תיפוריאה הירוטסיההמ םיחוקל תוברקהמ םיבר .תומיעב םידדצה דחא תריחבב קלח תחקל וליפאו הרק לכה ךיא תוארל רשפא

.הכילהב םיפלחתמ םיביריהו התא ,הפמב םיענ רשאכו ברקה ךלהמב .םעפ לכב השושמ םיחוור לש םיוסמ רפסמ םדקל הלוכי הדיחי לכ .הייחמצ לש תוחכונבו חטשב יולת תכלל לוכי התא קוחר המכ

.הירוטסיהה ירפס יפדב םירכזומ םהמ םיברש ,םייתימאה םייחהמ םישנא םה .ברקה הדשב םיישומיש ויהיש ולש לנסראב םיידוחיי םירושיכ שי םהמ דחא

.םילודג תורצוא רחא שופיחה ,לשמל .ןמז ךרואל אבצל הקפסאה תייעב תא רותפל רוזעי הזכ רשוע יוליג

.תורחא תובר תוניפסו יאבצ דויצו המצוע יבר הירליטרא ילכ ,םיגניקיו .ןוחצינה תא איביש המ הז ילוא

.ןרובע םיחונ אל םיאנתב םחליהל ביואה תודיחיל םורגל וסנ .רתוי לודג אבצ וליפא סיבהל ןתינ ךכ

.תוידגא תודיחי שי ,םיליגר םימחולל ףסונב .תוריבא לש םירדסמ רקיעב םה ולא .ברקה תואצות לע עיפשהל םילגוסמו םיליגר םימחול לע םינייפאמב יתועמ

 
Game-Game uses analytical, marketing and other cookies. These files are necessary to ensure smooth operation of all Game-Game services, they help us remember you and your personal settings. For details, please read our Cookie Policy.
Read more