סימניות

1914 :6 הפוריא תמחלמ

שמות חלופיים:
.הנושארה םלועה תמחלמ יעוריא לע םידיינ םירישכמל רות תססובמ היגטרט .יסאלק ןונגסב יושע קחשמה .חול יקחשמ הריכזמ הקיפרגה .תעבטומ הפמה ,הפי הארנ לכה .יסאלק ןונגסב השענ ילוקה קחשמה .תכשוממ הנזאהב תפייעמ תויהל הלולע לבא ,איהה הפוקתה חורב תיטגרנא .תורדגהב הקיזומה תא תובכל תולקב לוכי התא ,הרוק הז םא

.וחתפתה קשנ ילכו עיפוה שדח דויצ הברה .הפוריאב העפשה לע םחליהל עגר ותואב ולחה תובר תונידמ ,םירקמ ףוריצ

.הפמב םישושמ םיאת ידי לע ןיוצמ דחא בוביסב עונל הלוכי הדיחיש קחרמ .הענ איה ביתנ הזיאבו רבודמ הדיחי לש גוס הזיאב יולת הזה קחרמה .םירה וא רעי הז םא תוחפ ךפיהל וא רתוי ךורא היהי קחרמה ,שיבכב רבו

.השק חטש םע תומוקמ לע םירבגתמ םניא םידבכ בכר ילכו ,םיחותפ םיחטשב

.םהירושיכ תא רפשל םילוכי םה ,םיחלצומ תוברק רחאל .ךב יולת חתפל תויונמוימהמ וליא .ולשמ םיידוחיי תונורשיכ שי לרנג לכל

.םינמזה לכב םילודגה םייאבצה םיכוסכסה דחא לש הירוטסיהה לע דוע דומ .םימיוסמ םיעוריא לש האצותה תא תונשל וליפא וא שחרתמב רישי קלח תחק

.קחשמה לש הנקתהו הדרוה ךלהמב קר שרדנ תשר רוביח

.קחשמ עבטמ וא ףסכ םע תושיכר רובע םלשל לוכי התא

 
Game-Game uses analytical, marketing and other cookies. These files are necessary to ensure smooth operation of all Game-Game services, they help us remember you and your personal settings. For details, please read our Cookie Policy.
Read more