סימניות

תיחצנ היצולובא

שמות חלופיים:

Eternal Evolution אוה RPG םידיינ םירישכמל ןיינ .ריוצמ ןונגסב הלועמ תוכיאב הקיפרג וארת הזה קחשמב .יתואיצמ דואמ תויומדה לש לוקהו הדמחנ הקיזומה

.ביוא תופקתה ינפב דומעל לגוסמה תיזחה וקל קזח םחול ךירצ טלחהב התא .םיביריה תא שילחת וא םימחולה לש תלוביסה תא ריזחתש הדיחיו קוחרמ ק

.תוברקב ןויסינ תריבצ ידי לע ךלש םימחולה תא חתפל ךירצ קר התא זא .חתפתהל הדיחי לכ לש תוידוחייה תולוכיהמ וליא וטילחה .םימחולה לש תלוביסבו םחוכב תיתועמשמ היילע ןתיי הז ,םירוביגה דמעמ

.יטמוטואה ברקה בצמ תא ליעפהל לוכי התא ,ביואה לע הילוחה תונוילעב

.ברקה ךלהמב ףסונ ןורתי ךלש םימחולל תתל לוכי הז

.תופתושמ תוטישפב קלח תחקלו חתפתהל ךלש תירב ינבל רוזע

.םייעובשו םיימוי הסינכ ילומגת לבקו עובק ןפואב סנכיה

.םישדח םיביריו ךרע ירקי םיאצממ םכל םיכחמ םהב ,םישדח םימוקימבו תו

.םוי ידמ ןכדעתמ חווטה

 
Game-Game uses analytical, marketing and other cookies. These files are necessary to ensure smooth operation of all Game-Game services, they help us remember you and your personal settings. For details, please read our Cookie Policy.
Read more