סימניות

םסקה תומחלמ ןדיע

שמות חלופיים:

Era of Magic Wars היזטנפ םלועב שחרתמה תורות ססובמ הי .דיאורדנא םע םידיינ םירישכמב קחשל לוכי התא .90-ה תונשמ םיקחשמ הריכזמ ,תטרופמ יד ,תינועבצ הקיפרגה .ןמז הברה וקחשת םא םג זיגרת אל הקיזומה תריחב ,בוט עמשנ קחשמה

.ךלש טלבאטה וא םכחה ןופלטב תורות תוססובמ רתויב תוירלופופה תויגטר

.םיפיטל תודוה קחשמל תוריהמב לגרתהל ולכוי םיליחתמ

.םימדקתמש לככ הנתשמ ישוקה .חצנל לכותו המישמה תורטמ תא ארק ,םיביואה לכ תדמשהב הכורכ דימת אל

.קחשמב תונוש תודוקנב םינתשמ םיכרצה ;חונ הז

.ךלש אבצל םישדח םילייח סייגל ורשפאי םירחא ,רות לכב םילבקתמה םיבא

.רדגומ קחרמ עונל םילוכי םירוביג ,דחא בוביסב .תירשפא הפקתמ ףודהל חילציש םירעב קזח בצמ ליח וריאשה וא ,םוקמ תבר

.םיאת לש םיוסמ רפסמ זיזהל הלוכי תיברק הדיחי לש גוס לכ .ןנוגתהל וא תוכחל ,שרגמל רבעמ םדקתהל ,ףוקתל :רוחבל רשפא .וססהת לא זא ,םיתשק ידי לע לשמל ,קוחרמ םיעגפנ ךלש םילייחה םא לבא

.םירחא םיישומיש םיטירפו םירידנ םיצפח םש םירכמנ ,םירבגמל ףסונב .יתימא ףסכב וא קחשמב תועבטמב תושיכר רובע םלשל לוכי התא

 
Game-Game uses analytical, marketing and other cookies. These files are necessary to ensure smooth operation of all Game-Game services, they help us remember you and your personal settings. For details, please read our Cookie Policy.
Read more