סימניות

שוביכה ןדיע

שמות חלופיים:

Era of Conquest דיאורדנא םיצירמה םירישכמב קחשל ןתינש .תינרדומ הרוטקירק ומכ תואריהל קחשמל םרוגש המ ,הלועמ תוכיאב איה ת .תיבויחו הזילע הקיזומה ,יתוכיא לוקה

.ןאכ ירשפא יתלב אל רבד םוש ,תחא המגוד קר וזו הלודגה תימורה הירפמ

.וילא לגרתהל לק היהיש ךכ ,דחוימב חונו טושפ קשממה

.ולש תוקזוחה תא שי דצ לכל .ךלש קחשמה ןונגסל םיאתמ יכה ימ טילחהו רואיתה תא ארק

.םיידוחיי םיסרפב תוכזלו אשונ יעוריאב קלח תחקל תורשפא דחא לכל היה .תיטמוטוא םינוכדע לבקל קחשמל ורשפא ,ןיינעמ רבד םוש ספספל אל ידכ

.יתימא ףסכב וא קחשמה עבטמב לבקתמ םולשת .הדות תרכה תא עיבתו םיחתפמב ךומתת ףסכ תאצוה ידי לע .קחשמה ןזאמ לע םיעיפשמש םירוביג וא םיבאשמ ןיא תונחלש ןוויכמ ,תול

 
Game-Game uses analytical, marketing and other cookies. These files are necessary to ensure smooth operation of all Game-Game services, they help us remember you and your personal settings. For details, please read our Cookie Policy.
Read more