סימניות

2 יפא ברק רוטלומיס

שמות חלופיים:

Epic Battle Simulator 2 דחוימב ןפוד אצוי תמא ן .בטיה עצובמ לוק קחשמו המישרמ תידמימ תלת הקיפרג קחשמל

.ךל םיכחמש םינייפמק הברה שי

.האמ לומ האמ אל וליפאו ,הרשע לומ םיבירי הרשע לש ברק אל הז .דרפנב םחלנ םחול לכ םהב ,םיבר םיפלא לש תואבצ .הרוקש המ לכ תומדל ידכ שמשמ GPU-ה לש חוכה לכ ,הלועמ היצזימיטפואל .הזה קחשמב םילודג הכ תוברק שממל רשפיאש המ הז

.םלועה יבחרב םירחא םינקחש םע האצותה תא ףתשלו ךלש תונויערה תא םשי

.היהי הז ברק לש גוס הזיא טילחהל ךב יולת הז .םינוש םיניממ תויח לש תוברק וליפא ילוא וא ,םיקרוא םע םישנא וא םי

.קחשמב םייקש רתויב ירלופופה םוסרפה עסמל ךופהתו םיבר םינקחשל הנפת

.ביהרמ רתוי וליפא טלחהבו ןיינעמ רתוי וליפא ךופהי לכה ,אציו לדגי

.תורורב תוביסמ הזכ קחשממ תוכבוסמ תולילעל תופצל ךירצ אל לבא ,םיני

.םיחתפמה לש ימשרה רתאב וא Steam לטרופב קחשמה תא שוכרל לוכי התא .החנהב םהלש הריציה תא שוכרל תונמדזה ךל שיו םיחתפמב ךמות התא ,תמד

 
Game-Game uses analytical, marketing and other cookies. These files are necessary to ensure smooth operation of all Game-Game services, they help us remember you and your personal settings. For details, please read our Cookie Policy.
Read more