סימניות

הפוטע

שמות חלופיים:

Enshrouded קחשמ אוה RPG בשחמב קחשל לכותש הלועפ .ידמל תועונצ בשחמל תושירדה יכ ,הבוט היצזימיטפואה .ההובג תוכיאב תידמימ תלת הקיפרג וארי ןאכ םינקחשה .קחשמב ןמז הברה הלבמ התא םא םג הפייעתמ אל הקיזומה ,יתואיצמ ילוקה

.םלועל הפיגמ וררחשו ןוזיאה תא ורפה ,לבגומ יתלב םוסק חוכ גישהל וס .היצזיליוויצה לש התומל ליבוה הז

.הנושארה םעפב םתיא דדומתהל ןתינ דימת אלש םיררמצמ םירוצי שוגפל םי .הנוכנה הקיטקטה תא אוצמל ךירצ התא םיביואהמ דחא לכלו םחליהל המ הב .םוצע תוקינכטה לנסרא ,תמדקתמ המיחלה תכרעמ .הטושפ הפקתהב םיבירי סיבהל הווקת לא .המיחל תונמוא דמל .ביואה לש לומגת תופקתהמ ענמיהל ידכ תוציפקבו תוטלסב שמתשה .הנורחאה תויהל הלוכי ןהלש תוכמהמ תחא לכו ךלש תומדהמ רתוי תוקזח ת .המיחל ךלהמב םסק ףושיכב שמתשהל דציכ דמל .תוומ ינפמ ןגהל לוכי וא םוצע קזנ םרוג םסק ,םימיוסמ םיבצמב

.םיידגא םיארקנ רתויב םירידנה םיטירפה ,תוגרדל קלוחמ דויצה לכ .קחשמב אוצמל רשפאש בוט יכה קשנה הז

.תובוחרו הכאלמ יתב םע המלש ריע הנבת ,דחא תיבל ךמצע תא ליבגת לא 1 .וכותב ויהי םיטיהר הזיא רוחבל ףאו םינטקה םיטרפל ןיינב לכ בצעל ןת

.קחשל םירחא םינקחש 16 דע ןמזה .קחשמב חילצהל לק רתוי הברה הז תא תושעל הלוכי תפתושמ הדובע .רתוי רהמ תומישמ םילשהלו תומישמ דירפהל תונמדזה היהת .הנתשמ םיביואה קזוחו םינקחשה רפסמל לגתסמ קחשמה ,הלק העיסנל ופצת

.ןמז ךרואל תסרואמ ךתוא ריאשהל הלוכי הלילעה .תושעל המ אצמי דחא לכ ,תויוליעפ לש םינוש םיגוס הברה שי .תועשורמ תוצלפמ ינומה םע םייפוסניא תוברק וא ןילופורטמ לש היינב ת

.םיחתפמה לש ימשרה רתאב וא Steam תמרופטלפב קחשמה תא שוכרל לוכי הת

 
Game-Game uses analytical, marketing and other cookies. These files are necessary to ensure smooth operation of all Game-Game services, they help us remember you and your personal settings. For details, please read our Cookie Policy.
Read more