סימניות

תיפוסניא הדגא

שמות חלופיים:

Endless Legend בשחמל ןיינעמ היגטרטסא קחשמ אוה. .בר טוריפב םיריוצמ ביבסמש עבטהו םירעה לכ ,הבוט הקיפרג קחשמל .הקיזומה תיירפס תא שדחל היואר הקיזומהו ,ההובג תוכיאב עמשנ קחשמה

.רתויב רצקה ןמזב הברה תושעל שי ,תויביטימירפ תופוקתל הרוחא תדרלמ

.תורחא םירעב תורחתהל ךרטצת .דחיב תברותמ דיתע רבעל םדקתהלו תותירב תורכל ידכ היטמולפידב שמתשה .ללכה ןעמל לועפל תונוש תוצובק חירכהלו שבוכל ךופהל לוכי התאש וא

.הלש תושלוחהו תוקזוחה תא שי היצזיליוויצ לכל ,רותב קחשל הצור התא .התשענש הריחבה תא תונשל ןתינ אל ,קחשמה ךלהמב .קחשמה םלוע תא תוארל הצור התא ךיא תישיא םאתה ,ןכמ רחאל .םיפסונ םירטמרפו הייחמ יאנת ,הלקה ,לדוג

.םירחא תוליעפ ימוחתב תונורתי ךל תתל וא יעדמה רקחמב תיתועמשמ ךתוא .וקזחתי ךלש םישנאה ךכ ,םיצפח רתוי אצמתש לככ .תומישמ םלשהו ךלש תועסמה ךלהמב םירתסנ תומלוע אצמ

.ךמע ינבל שיש םיכרעה תא ךממ תחקל ידכ ךצרא תא ףוקתל ןתינ ,הייפואב

.יטקלג-ןיבה קושב הרקוי יטירפו תושדח תויגולונכט תונקל לוכי התא 10

:םידעי גישהל תובר םיכרד ןנשי .ליעל המישרהמ לכה רפשל ךירצ התא .הנגהל אבצ שורדת הקזח הלכלכ .הלכלכ אלל קזח אבצ רוציל ןתינ אל .רתוי חתפתהל תוליעפ ימוחת וליא טילחהל ךב יולת הזו הזב הז רושק לכ

.חתפמה רתאב רוקיבב וא Steam לטרופב קחשמה תא שוכרל לוכי התא

 
Game-Game uses analytical, marketing and other cookies. These files are necessary to ensure smooth operation of all Game-Game services, they help us remember you and your personal settings. For details, please read our Cookie Policy.
Read more