סימניות

תודיחו תוירפמיא

שמות חלופיים:

Empires Puzzles םירנא'ז לש ןפוד אצוי בוליש םע .RPG םע בולישב 3 המאתה לזאפ והז .בוט לוק קחשמו הרוטקירק ןונגסב תינועבצ הקיפרג ואצמת ןאכ

.תורחא תויוליעפב החלצה גישהל רזוע הזו תודיח רותפל ךרטצת

.תודחוימ תויונמוימ תועצמאב ברקה הדשב ןוחצינ לע לקמ הז

.ךל וצקוהש תומישמה תא םייסתש ידכ ,תדחוימ הרוצב הרושב תודיח שולש

.ךלש םימחולה רובע רתוי םיקזח קשנ ילכ רצייל תונמדזהה תא חתופ הז , .םיביוא סיבהל דואמ השק תויהל לוכי הז םהידעלבש ,ברקה ךלהמב אילפהל

.הגרדהב לכה חותיפ ידי לע ןוזיא אוצמל ךרוצ שי החלצה ןעמלו הזב הז

.ךממ תיתועמשמ םיהובג ןויסינו המר םע ביואב לקתיהל לולע התאש ןוויכ .םכלש דעצ לכ םיננכתמ םתא םא םכתבוטל ילוא ,ברקה תואצותמ ושאייתת ל .רהממ התאש ןמזב םיחצנמה םיבולישל בל םישל אל לולע התאש ןוויכמ ,ול

.אילפהל םיקזח םינאטיט דחי סיבהל ידכ תמייק תירבל ףרטצהל וא תירב ר .ךלש םירושיכה תא ןמזה לכ רפשלו תוסנל ךרטצת ,םירחא םינקחש בזכאל א

.ףסכ רובע ןהו קחשמב תועבטמ רובע ןה תושיכר עצבל ןתינ .םוי ידמ ןכדעתמ תונחה רחבמ

 
Game-Game uses analytical, marketing and other cookies. These files are necessary to ensure smooth operation of all Game-Game services, they help us remember you and your personal settings. For details, please read our Cookie Policy.
Read more