סימניות

הירפמיאה תאירק

שמות חלופיים:

Empire's Calling םייניבה ימיב שחרתמה תמא ןמזב .םידיינ םירישכמל ןימז קחשמה .ידמל תיתואיצמ תיארנ הנומתה ,הבוט תוכיאב תידמימ תלת הקיפרג .םיהובג םיעוציב םע רישכמ ךירצ תילמיסקמ תוכיאב קחשל ידכ .קחשמה לש יללכה ןונגסה תא תמאות תילקיזומה הריחבה ,עוצקמ ישנא ידי

.םלועהמ םלענ יגאמה חוכה לכ טעמכ .םלועה תא סורהל דמעש סואכה שחנ תא םוטאל ידכ םהלש םסקה ירגאמב שמת .ותדמשה תארקל טאל טאל םדקתמ םלועהו הלודג שחנה לש ותעפשה לבא

.תומדב טולשל דציכ תוריהמב דומלל ןתינש ךכ ,רורבו טושפ קחשמה לש קש

.הייסולכואה תא לידגהל הדיחיה ךרדה וז .אבצ רתוי סייגל לכות ךכ ,ךלש הירפמיאב םישנא רתוי םירגש לככ .םידקפמ םה םירוביג .תוברקה ךלהמב היילוחל ורזעיש ולשמ םיידוחיי םירושיכ שי םהמ דחא לכ

.הרטמה תא רוחבל קיפסמ ,םמצעב ביואה תא םיפקות ךלש םימחולה .רתוי םיקזח םיבירי שוגפל םילוכי םה ךכ ,הפמה ךרואל רתוי קוחר תודי .ןמזה לכ ךלש תוחוכה תא קזחל הסנ .קיזי אל טלחהב רתוי קזח שדח קשנ

.תורחא תובר תוישומיש תורוחסו ,םיבאשמ תונקל לוכי התא םש .םוי ידמ ןכדעתמ חווטה .תוחנה שי תובורק םיתעל .םלשל ידכ יתימא ףסכב שמתשהל וא ,קחשמה עבטמב תושיכר רובע םלשל לוכ

.ינדי ןפואב םינוכדעל תובורק םיתעל בוש קודב וא ,רבד םוש ספספת אלש

 
Game-Game uses analytical, marketing and other cookies. These files are necessary to ensure smooth operation of all Game-Game services, they help us remember you and your personal settings. For details, please read our Cookie Policy.
Read more