סימניות

תוכלממ עברא :הירפמיאה

שמות חלופיים: תוכלממ עברא :הירפמיאה

Game םייניבה ימימ הכלממה לע תוכלממ עברא :הירפמיא.

.חונ דחא רוחבל לוכי התאו ,תופש רפסמב תולגתסה הלפיט רשא ,Goodgame Studios הרבחל .רבד לכב תטלוש םייניבה ימי לש הריוואהש ךכ ,םיריבאהו םיכלמה ןמזב םישחרתמ םיעורי .תיאמצע הלועפל ךשמה ,הלהנהב לופיטב הרזע התרגסמבש ,הרצק המדקה רחאל

.ןיינבה רופיש וא ,היירכ ,היינבה תצאה רובע הנטק תומכ ךלש ןובשחהמ חולשל תעל תעמ .הלש תדיינה הסרגל ההז תורדגה םע ןפדפד ססובמ עוצעצ היהי הזו ,ךלש בשחמב Kingdoms

.אבצה תא ןמאל ,םיבאשמ ץלחל ,ןיינבה לש הכלממה ךותב תונבל .םיפסונ םיכרצ ויהי ןכש ,בחרתי שוכרה תולובג ,הגרדהב

:םה םהבש םיבושחה ךא ,הגרדהב תחתפנ םהילא השיגו ,םיבר םינבמ םנשי .םילגרמ םג םכל ויהי .היעבל ךופהל םילוכי םה ינש דצמ לבא ,הנכשה הכלממה לש הלכלכה תאו יאבצה לאיצנטופה .ריעב ץורפל םיליחתמ תופירש ,םישנא םישגרמ םה םימעפל ,המגודל

.תובוחרב רייסל םירמושה תא חולשל ,םתוא סופתל ידכ .חוקלל ואבצ תא חולשלו ,ותוא חלש ימ לע בושח עדימ אוצמל לוכי ספתנש לגרמ

.תעל תעמ ןגהל וא ףוקתל םכילע היהי ןיידעש ךכ ,תוברקב תופתתשה עונמל ןתינ אל ,תוא .םוקמב םינימזה םילכה תא םשיילו ,יוארכ םתוא רדסל ,םינימזה תוחוכב תונמוימב שמתשה

.ביואה תוחוכו ךלש תולוכיה לע ססבתהב ,דרפנב םעפ לכב תושעיהל הכירצ הריחבה .ךרעומו עודי היהת התאש ךכ ,ליעפ ןפואב גהנתהל הרבחב ץועיי תתל םילוכי ונחנא ,הז .תוריהמב ביגי הרזעל האירק יכ םייוכיסה רתוי שי ,ךילע הפקתה לש הרקמב ,תירבה לש ם .הלאכ תויצאיצוסאב םייביטקלא םידרשמ שי ,ףסונב .םהלש םיסחיה תכרעמ תא הנושארל ונחבש רחאל ,המחלמ ררחשל וא תותירב ןיב םולש תושעל .תימינפה הפוקה יולימ לע םיחקפמ םירבזגהו ,םיירקיעה תוחוכה לע םילשרמה תדקפמ ,תיר

.םירחא םירזו םיארומס ,םידוונ לש תושילפ ויהי .דועו םייתוכלמה םייוסינב תופתתשה ,םיחונ וא םישק םיאנת םע תושדח תועקרק לע רקחמ

 
Game-Game uses analytical, marketing and other cookies. These files are necessary to ensure smooth operation of all Game-Game services, they help us remember you and your personal settings. For details, please read our Cookie Policy.
Read more