סימניות

םיריבאה ןדיע :הירפמיא

שמות חלופיים:

Empire: Age of Knights תייגטרטסא MMO םידיינ םי .ריוצמ ןונגסב הפי תידמימ תלת הקיפרג קחשמל .הנהמ הקיזומהו בוט לוקה

.התוא םילשהל ידכ בר ץמאמ שרדייו הלק אל המישמ וז

.ףונהמ לעפתהל תונמדזה ךל היהת ,העיסנה ךלהמב

.םיביריה לש הפקתמה תא ףודהל ידכ ברק ילדגמב וטלשו הנגה ינבמ ונב

.רוזאב םיאצמנ םיישומיש םיצפח וליא הלגו רויסל תוילוח חלש

.קבאממ ענמיהל ןתינ אל ,הז הרקמב .בוט קשנ םע קזח אבצ היהיש בושח ,חצנל ידכ

.ולא תוליעפ ימוחתל בל ומיש

.תותירב רוצילו רבח תויהל ימ םע רחב

.תוקד המכל תוחפל קחשמל וסנכיה טושפ ,םוי ץימחהל אל וסנ

.םיגחה ךלהמב םינקחשה לכל םיניתממ ךרע ירקי םיסרפ םע םישדח אשונ יע .בושח רבד םוש ספספת לאו רובע םייטמוטוא םינוכדע לעפה וא עובק ןפוא

.יתימא ףסכב וא קחשמה עבטמב תושיכר רובע םלשל לוכי התא .םיחתפמב ךומתל ךלש ןוצרב קר יולת הז ,ףסכ תרומת תושיכר עצבל ךרוצ Empire: Age of Knights םניחב קחשל ןתינ.

 
Game-Game uses analytical, marketing and other cookies. These files are necessary to ensure smooth operation of all Game-Game services, they help us remember you and your personal settings. For details, please read our Cookie Policy.
Read more