סימניות

רנובלא

שמות חלופיים: רנובלא

New קחשמה Elvenar םינקחש יפלא לש םבל תמושתל הכז רבכ לבא ,ב .בל תמושת ךשומ דימ קחשמה הצוחה הבשחמ תוריהזב לודג הדימ הנקב .שידא םדא ריאשהל לוכי וניא םינוש םיעזג ןיב יחצנה תומיעה .תויומד לש םלש עזג לש ולרוג היהי ךלש םיידיב יכ ,איה תיתימאה תויר .תוימומרעה וליפאו םייטמולפידה םירושיכה ,תונמוימה ,ןויגיהה ,ןויגה .ןיינעמ דואמ ,דואמ תויהל חיטבמ טקיורפה ,יללכ ןפואב

.ילאוטריווה ברקה הדשב םחליהל ולכוי םלוכ בורקב .Elvenar ב ןימז ינושאר םושיר קר ,םייתניב

:לק השיג ישקמ רובע םושיי וריאשה . ;Google+; Facebook; Twitter :תויתרבחה תותשרב תוצובקב קחשמה תוש

.ןפדפדה ךותמ תורישי קחשל ולכות .ןובשח רוציל אוה רקיעה

.םינקחשה םע ףתשל וטילחה םימזיה והשמ לבא

:םיירקיעה םיעזגה ינש יגיצנ רובע רנובלא קחשל היהי ןתינ יכ .םהמ ברמה תא קיפהלו עבטה םע האלמ הינומרהב תויחל ודמל םה .תויכונא ירסחו הצורח לש םיגיצנה בור .יטנגלאו ןדועמ ,תינשו ,ילנויצקנופ דואמ ,תישאר ,םה םיפלאה םינבמה .(והשמ םיניבמ הסדנהב םישנא ,לכה ירחא) תויתימא תונמא תוריצי םה םד

:הלאכ םינבמ תויהל ךירצ ריעב רחבנה ץורמל רשק אלל .ןאכ םירמשנ םוקמה ידירשו ריעה יכרע לכ .ריעה לש תשורחה יתבב דובעל םילוכי םה .הז לש קלח לכ רוקחל לוכי התא .הז תא תחקל לוכי התא ,םייוצרה םיבאשמה לכ תא אצומ התא םא .טושפ ךכ לכ אל אוה Elvenar קחשמה יכ ןיבהל בייח התא ,ןוכנ המ .דבוע דימת אל םחליהל ילב ךלש םינכשה ןמ ךירצ התאש המ לכ תא חקול .הזה ךילהתה תא טשפל דואמ היהי קזח אבצ !ךממ ישומיש והשמ בונגל וסני אל םינכשה יכ בשוח אל) םהלש הירוטירטה).

:ךכ הארנ הז םדא ינבב
 
Game-Game uses analytical, marketing and other cookies. These files are necessary to ensure smooth operation of all Game-Game services, they help us remember you and your personal settings. For details, please read our Cookie Policy.
Read more