סימניות

תנכוסמ תילע

שמות חלופיים: תנכוסמ תילע
.ןכוסמ חטש רוטלומיס תילע קחשמ

.תורחא תובר תולועפ עצבל ,םהינכש לע חקפל ,ריוואה גזמ תא תוזחל ידכ .ללחה רוטלומיס עיצמ ןכוסמ תילע קחשמה המ תמועל יתודלי babble הז , .תויוחתפתה Frontier םוסרפה תא דיקפהל ,תויוחתפתה Frontier הרבחה י .2017 ביבאב היה ןורחאה ןוכדעהו ,2014 ףרוחב ררחוש אוה .היגולונכטה לש םיחנומב הברה םימדקתמ לבא ,תילע האבה הרדסה םג הז

.םימוצעה םיחטשב שולגל תלוכיה אוה רמשנש רתויב בושחה רבדה .עוצקמה תריחב ומכ תומכסומל ןקחשה תא רושקל אל וטילחה םימזיה ,הז ה .הנתומ דואמ םה לבא ,ןאכ םינתינ םהש תורמל ,השעמל .הז בצמב רתוי תיחוור איה םא רחבנה דיקפתב ןפוד אצוי והשמ תושעלו ה

:הריירק ליחתהל ךירצ התאש דיחיה רבדה הז .ולש הכימתה תרזחה םע ,קלדו ןוזמ ףתשל ,תויצקנופה תא רזחשל רוזעל ל .םיקחשמב הנהנ ,תוביסנה יפ לע לועפל טושפ לבא ,ךלש דיקפתה לע בושחל

.םש טטושל היהי ךכ ,םיבכוכ .םיבאשמו עבטב םיידוחיי םה תכלה יבכוכ רופסניא .םתוא היירכה ליחתהל םילרנימ לש קנע תודקפה אוצמל לוכי התא ,םתוא ת .ענמנ יתלב אוה םירחתמה םע ברקה .חיוורהל םיצורש הלאל םירהונ רשא ,תכלה יבכוכ תא דמל רתוי וליפאו , .תוכלשה שי ךלש תולועפה לכ .ינוציחה קושה לע עיפשהל לכות התאו לופונומל ךופהת דחא םוי ,תילכלכ .רודכב טלוש אוה ,יאבצ חוכ רתוי םהל שיש הקיטילופה יבגל ל"נכ

.ויתוטלחה לע עיפשהל לוכי ךמצעב התא ךכ ,רתוי הובג ךלש סוטטסהש לככ .האלה ןכו ןתמו אשמ ליחתהל ימ םע ,סורהל ימ ,ףוקתל ימל המישמ ליטמ .רקי קחשמ םיסונוב לבקמ הרומתב ןקחשה ,תושירדה תא אלמל תייצמ ידי ל

.םתגרדו םעוצקמ ,םחוכ בטימ לע םיעיפשמו ,םביבס הרוקש המב םיטלוש םמ .םירחא תועוצקמלו םיטאריפל ,םניחב ברח יריכשל ,אבצל ,םיאקיטילופל , .תולוכיו תושדח תונוכת םהל ןתונ ,ךלש תוניפס חתפל .ומצע לע ןגהל ךירצ םימעפל טקש רחוס וליפא יכ ,קשנב דייצל .חילשכ לועפלו תומחלמ ליחתהל ,םולש תונמא םייסו תירב תולעב שפח

 
Game-Game uses analytical, marketing and other cookies. These files are necessary to ensure smooth operation of all Game-Game services, they help us remember you and your personal settings. For details, please read our Cookie Policy.
Read more