סימניות

דנרדלא

שמות חלופיים:

Elderand יביכר םע יסאלק המרופטלפ קחשמ אוה RPG. .בשחמב קחשל לוכי התא .םייסאלק םיקחשמל המוד ,תוילקיזומ תוריצי רחבמ םג ומכ ,לוק קחשמ ,9

.דואמ יתריוואו רדוקכ ררבתה קחשמהש ךכ ,טפרקבאל דראווה לש ויתוריצי

.קחשמה תליחת ינפל הרצק הכרדה שי ,םיסונמ תוחפה רובע

.םוצעה קחשמה םלועב הניפ לכ רוקחל תונהיל לוכי התא .םירתסנה תומוקמהו םיקוניצה לכב רקב .המיחלב וב שמתשהל דציכ דמלו רתויב ינלטקה קשנה תא אצמ

.הרזחב התיא םחליהל השק היהי ,םיברקתמ םיביואה םא לבא ,קוחר הרוי ת

.הנושארה םעפב םתוא סיבהל וחילצי םלוכ אל ,קחשמב רתויב םיקזחה םיבי .רתויב הליעיה המיחלה תטיש אל איה הרישי הפקתה .תונוש תוקיטקט םע יוסינ

.בהוא התאש הארמה תא רחב .חתפל ךירצ התא םירטמרפהמ הזיא טלחה .םינזרג םע תוכיתחל םיביוא ךותחתש וא םידקת תרסח תשקל ךופהת תישארה

.תאצל ולכות אל םהמ םירעוס תורהנמ ורמשיהו תוברה םוהתהמ תחאל לופיל

.ךרדהמ קלח בוש תכלל ךרטצתו ינלשר דחא דעצ

.הזה טמרופה תא בהאת ילואו םהלשמ םסק שי םייסאלק םיקחשמל ,הז תא תו

.חתפמה לש טנרטניאה רתאב וא Steam לטרופב רוקיב ידי לע קחשמה תא שו .היינקב ףסכ ךוסחל השק היהי אל ,וצרת םאש ךכ ,החנהב בורל רכמנו ידמ

 
Game-Game uses analytical, marketing and other cookies. These files are necessary to ensure smooth operation of all Game-Game services, they help us remember you and your personal settings. For details, please read our Cookie Policy.
Read more