סימניות

ECO inc

שמות חלופיים:

ECO inc ןכוסמ סוריו תריצי ידי לע םלועה תייסולכ .יגולוקא ןוסאמ ץראה רודכ תא ליצהל ךירצ התא ,ךפיהל ,ןאכ .היגטרטסא קחשמכ גווסמ קחשמה . ונלש תולועפב םייולתה םייח םימזינגרוא לש םוצע רפסמ םע םיקלוח ונ

.ונלש הטנלפה לש הסרהנ רבכש היגולוקאה תא רזחשל וליפאו הביבסה תא ס .תוסנל ךרטצת ךכ םשלו ,תישונאה היצזיליוויצה תדחכה תא עונמל ידכ ,ת .םייגולוקא םיטקיורפ תואמ ןממלו דומלל .ליעיכ ררבתה אוה המכ דעו ,םיטקיורפהמ דחא לכ תלבקמ הרבחה המכ דע ח .רתויב הליעיה הרוצב הל רוזעל םילוכי ונחנא ךיא ןיבהל ידכ ונלש תיר .הביבסה תא אפרל דציכ דומללו ןמזה תא תחקל ךרוצ היהי ,ונלש הטנלפה .תיגולוקאה תכרעמה תא םקשל היהי ןתינ ךכ קר

.םייתביבס םיאשונ רפסמ לע תוטלחה תלבקב םכתסמ קחשמה ךילהת .הפמה לע לכתסת ,ןכמ רחאל .בצמב ברעתהל ןכיה עדתו םימיאתמה םינוקייאה תא הארת ,תויעב לש הרקמ .םיגוס המכמ תויהל תולוכי תויעב .םירחאו םילקא ייוניש ,דיצ ,םימ תייתשב תויעב .הז אשונב הלועפ תודוקנ תאצוה ידי לע םתוא ןממתו םישורדה םייתביבסה

.הלא םימוקימב תויעב םע דדומתמ התא המכ דע הארמ הז .תיטמוטוא וקפוי הלועפ תודוקנ ,הרושכ םילהנתמ םירבדהש ןכיה

.םכיפתכ לע םג לופיי וללה תויעבל ןורתפה

.רהמ יד ושחרתי םייונישה לכש ךכ ,תוינש ךות תונתשמ םינש .ןמז תלבגה אלל דובעי אל אוה ,רדסומ קחשמה ךשמ . ץראה רודכ תייסולכוא לכ לש תוומל וליפא ילואו ,םיבר םינימ לש םתו

 
Game-Game uses analytical, marketing and other cookies. These files are necessary to ensure smooth operation of all Game-Game services, they help us remember you and your personal settings. For details, please read our Cookie Policy.
Read more