סימניות

EA SPORTS FC 24

שמות חלופיים:

EA SPORTS FC 24 םלועב רתויב ירלופופה קחשמה ,לג .תילמיסקמה הקיפרגה תוכיאמ תונהיל םכנוצרב םא תוהובג יד םיעוציבה ת .דואמ הבוט הרוצב תרבעומ םיבר םידהואב םיאלמ םינוידטצא לש הריוואה .הזה טרופסה יבבוח תא בזכאי אלו תיעוצקמ המרב השענ לוקה

.קחשמה ךלהמב תוגהנתה לש ריבס לדומ רוציל ורזע וללה םינותנה ,תויתי

.קחשמה לש טמרופב הרוק לכה ,הזמ ץוח ,ןמז הברה חקיי אל הז

.קחשמב דקמתהלו יפיצפס ןקחש רוחבל וא ,הצובקה לוהינב זכרתהל לוכי ה

.החלצהה תגספל ידמל הכורא ךרד ךל היהתש חינהל ריבס

.תחא תבב לכהל ףסכ קיפסמ ןיא .בוט רשוכל וא םינומיא הנחמל קיפסמ ךל היהי אלש ןכתיי ,הצובקל םישד .םיפסכ ךכל תוצקהלו עגרכ ץוחנ יכהש המ תא ןובשחב תחקל וסנ

.לגרודכמ םיללכה לכ תא םשיי .םיקחשמה שרגמב הרקש המ לע בורקמ לכתסהלו דייספוא תדמע התייה םא ןי .הליספ וליפא וא םודא ,בוהצ סיטרכ לבקל םילוכי ,יתימא קחשמב ומכ ,ם .הלאכ תורצב ךבתסהל אל וסנ

.תעל תעמ ןכדעתמ וב רחבמה .קחשמב תועבטמ םע תושיכר עצבל ןתינ

.חתפמה רתאב רוקיבב וא Steam לטרופב קחשמה תא שוכרל לוכי התא

 
Game-Game uses analytical, marketing and other cookies. These files are necessary to ensure smooth operation of all Game-Game services, they help us remember you and your personal settings. For details, please read our Cookie Policy.
Read more