סימניות

רוא ססוג

שמות חלופיים: רוא ססוג
.םיאב םיבמוז :

Igra עווגה רואב

.27 הלועפו המיא תודרשיה לש םירנא'זה ב ותוא םסרפל ,קסוע Techland עוצעצ וידוטס ח 01. 2015 .רנרוו םיחאה חותיפ טקיורפ 2013 יאמ שדוחב

:רצומה לע םיטרפ המכ םע העדוהה תא גיצה יביטקארטניא רודיב .עוגנה םדאה לש תמאה PVP תלילע םייקתהל רשפאמה ,יבמוז היהי רוא תמלש Dying דירוהל .םירחאו ,תודוכלמ ,םיעוריא לש תיטמוטואה הריצי לש ןורקיעה תא ללוכ ףסונ קחשמ חתפ

.ןיירק לייק רוביגה ליבוי הזו ,ונממ הפורת אוצמל ךרוצ שי ,םוהיזה תוטשפתה תא עונמ .ונוגרא לש הסירקל ליבוהל םייוליג רשא ,םיידוסה םיכמסמה תא אוצמל ידכ חנצמ םע הנר

:תונחמ ינשב דחי ורבחש םיחרזא לש םדה אמצו תוירזכא ,טלחומ סואכ ינפב דמוע .קשנ יבוציע ,תשומחת ףוסאל ,רופת םלוע הז ןחוב לייקו ,דחכנ הארנ ריעה לש םויה .עקרה לכמ םירוצי ועגיש םהלש םירוחהמ תליחז ,םוהיז תמר הלועש הפוקת התואבש ןוויכמ .תונמאל תכפוה תודרשיהו ,ומצע ףרטל ךפוה רוביגה וישכע .םירבחה תא ליצהל ךירצ תובורק םיתיעלו ,תודובע הברה לייק .תומרה לכב וצרו ץפוק ,תורוניצ ספטל ,תוגגל לעמ ץופקל ,ריעה יבחרב עונל םיפייע אל .רהמ ריבעמו הזחשה תויונמוימ לש ךילהתב אצמנ אוה יכ ,רוביגהו ליעומ הז .יפוסניא הארנ םיבמוז םע תומיעל .קנחיהל אלו לוכאל וא ,םהידיל לופנל אל ףידע ,םייטיא םה דועבו ,והשימ יטוביש וליא .רחבנה ןברוקה לע ץפק בוש ,תישילשה המוקב וילגר לע ץפק אוהו ,רוניצה שאר לש ךותיח .הכלהכ שומח אל התא םא דחוימב ,השק דדומתהל ידכ םינוירבה לע .רתוי קצומ והשמ וא וו ,ןיכסה תא גישהל הבוט תונמדזה היהי דדובה עסונה לבא ,ךבתסה .םילקל הצובקב םיביואה םע תמעתהל יכ ,דיימ וכפה םייח ,בשחמב Dying Light םינקחשה

1)
 

רוא ססוג