סימניות

2 ססוג רוא

שמות חלופיים:

Dying Light 2 ה יקחשממ דחא טלחהבו ןיינעמ דואמ .אילפהל טרופמ םלועה ,הלועמ הקיפרג קחשמל .ןיוצמ ילוקה קחשמה ,ךסמה לע הרוקש המל םאתהב תרחבנ הקיזומה .יופצהמ רתוי תוכחל וצלאנו קחשמל וכיח םיבר .ונתשה חותיפ ינפלואו םיאטירסת ,תונוש תוביסמ

.ודמשוה ןגותפה לש תומיגדה לכ ,הנושארה םעפב וז תוקבדיהמ הייסולכוא .יגולויב קשנ חתפל ידכ ןתוא רוקחלו םהלש הדבעמב תומיגד המכ ריאשהל .ץראה רודכ תייסולכוא לכ תא טעמכ דימשהל חילצהו ררחתשה ףיגנה ,רעצמ .םיבמוז ידי לע םיספתנ םיחטשה לכ הביבסש הדיחיה ריעב םייח םידרושה .הלאכ תויומדל הפי םיסחייתמ הרבחב םלוכ אלו לגר ילוע םיארקנ ןוציחה .האנק איה תוניועל רתויב הריבסה הביסה .קיפסמ חוכו בטיה םיחתופמ המיחל ירושיכ שי לגרה ילוע לכלש ןוויכמ ,

.קחשמה רודיבל דואמ ףיסומ הז לכ

.יונישב ךמות םיטירפהמ דחא לכ ,ףסונב .וז ךרדב םלה וא הפירש יקזנ ףיסוהל לוכי התא

.םמעשמ הארנ וליפא ילוא קחשמהו ,טעמ עדוי אוה הלחתהב שממ ,תומדה תא .תופסונ תומישמ עצבל ךירצ התאו הביאשל דעוימ הז .רוקראפב םגו ברקב םג רהמ רתוי הברה החלצה גישתש ךכ .הלילעה וק לע רבעמ ידי לע טושפ םירושיכה לכ תא חותפל לכות אל .האלה ךישמתש ינפל תוילמינימה תויונמוימב תוחפל טולשל ידכ קחשמה תל

.תותיבשו חוכ תולועפ לע עקשומ הז .רוביגה לש ותומל ליבויש המ ,בר הבוגמ לופילו הזה רטמרפה רחא בוקעל

.ימשרה רתאב וא Steam תמרופטלפב קחשמה תא תונקל לוכי התא

 
Game-Game uses analytical, marketing and other cookies. These files are necessary to ensure smooth operation of all Game-Game services, they help us remember you and your personal settings. For details, please read our Cookie Policy.
Read more