סימניות

קבא תומדא

שמות חלופיים:

Dust Lands דיאורדנא םע םידיינ םירישכמב קחשל תונמדזה .תתחפומ תויהל הלולע הנומתה תוכיא ,םיעוציב קפסמ אל ךלש רישכמה םא .ןמז הברה ןגנת םא הנממ ףייעתת אלו המיענ הקיזומה ,תיעוצקמ הרוצב ה

.ירזכא םוקמ הז יכ ,לק היהי אל םלועה תוברוחב דורשל

.רתוי בר ןוחטיבב קחשמה תא ליחתהל ךל רשפאי לבא ,תוקד המכ חקיי הז

.רתוי םיסונמ םינקחש תוריהמב קיבדהל ולכוי םיליחתמש ידכ הנווכב השע

.רתוי םיסונמ םה םא דחוימב ,םישנא לע אוה חצנל רתויב השקה רבדה 100

.םוי ידמ קחשמב רקבמש ימ לכל תונתמ וניכה םיחתפמה

.םירחא םימיב םינימז םניאש םיסרפב תוכזל ולכות וז הפוקת ךלהמב

.יתימא ףסכב םגו קחשמב חיוורהש עבטמה תועצמאב םג תושיכר רובע םלשל .ךלש תורטמה תא גישהל ידכ ןמז רתוי תצק חקיי הז לבא ,וידעלב קחשל ר .קחשמה לש ףסונ חותיפב ךומתתו םיחתפמל ודות ןטק םוכס תאצוה ידי לע

 
Game-Game uses analytical, marketing and other cookies. These files are necessary to ensure smooth operation of all Game-Game services, they help us remember you and your personal settings. For details, please read our Cookie Policy.
Read more