סימניות

תוילוח םינילבת תומחלמ

שמות חלופיים:

Dune: Spice Wars הליגרה שממ אל לבא ,תמא ןמז תי .בלש רחא בלשל המוד תויהל לוכי אוה ,תמיוסמ הדימב ,ןכלו ,ידמל טאל .תונתשהל יושע הז אלמה רורחשה דעו תמדקומ השיגב אצמנ קחשמה עגרכ לב .רורחשה םע ןקותי טלחהב הז לבא ,רומג אל תצק הארנ ילקיזומה דוביעה

.תומחלמ להנל ,םינילבת ץלחל ,םירע תונבל ךרוצ היהי

.םהלש םינוכדעה רפסמ תא לידגהל םיחיטבמ םיחתפמה לבא ,תונימז תועיס

.םישורדה םייונישה תא ועציב רבכ םיחתפמהש ןכתיי ,הזה טסקטה תא ארוק

.ןוזמ םע ותוא םיכרוצש םישנאל םימי תוכירא ןתונ אוה יכ ךרע לעב אוה .ללח יטוונל םג יחרכה הז .םייתד םיסקטב שמשמ אוה ,ףסונב .ישדוח סיסב לע רסיקה ידי לע עבקנש ריחמב רוכמל ןתינש באשמ קר הז , .עגרכ דרי וא הלע ריחמהש ןובשחב תחקל יאדכ לבא ,ןוסחאב ריאשהל המכו

.רוזאב רייסל ידכ םירטפותינרואב שמתשה ,ןכמ רחאל .הל קר אלו םינילבת יוצימל ךשמה ןכמ רחאל

.ירסיקה רמושה ךיא ולגת תרחא ,ןמזב יוצרו םיסימ םלשל שי

.עלביהל םילולע םכלש הדיחיה וא חולשמהו ורהזיה

.וזה הטנלפה לש םיירוקמה םיבשותה םהש ,םיילרטינ ןירוח ינב םייח הלא .םהמ םלעתהל וא םתיא רוחסל לוכי התא .דחוימב םיניינעמ םניא םה ,יאבצ ללש לש טבמה תדוקנמ

.תמדקומ השיגב אצמנ קחשמהו רחאמ דרי ורובע ריחמהש ןוויכמ דחוימב ,S

!וישכע רבכ רכומ םלועב הליבטמ הנהיתו קחשמה תא דרוה

 
Game-Game uses analytical, marketing and other cookies. These files are necessary to ensure smooth operation of all Game-Game services, they help us remember you and your personal settings. For details, please read our Cookie Policy.
Read more