סימניות

תומולח תווח

שמות חלופיים:

Dream Farm דיאורדנא ירישכמב הב קחשל לכותש הווח .הלועמ טוריפ םע תינועבצ תידמימ תלת הקיפרג קחשמל .קחשמב ףיכ לש הריווא תרצוי הקיזומהו ,תיתואיצמ הרוצב תועמשומ תויו

.רתוי רהמ וילא לגרתהל ךל רוזעל ידכ קחשמה תליחתב וגצוי םיפיט 1000

.םירחא םיחמצ לודיגל היונפה המדאב שמתשהלו ,ימוקמה קושב והשמ תונקל

.תוגוע וא םידגבל םיטושפ םיציממ לכה רוציל לוכי התא .הווחה ירקבמלו קושל םירצומ תריכמ

.תגצומה הרוחסה רובע ידמ הובג ריחמ היהי אלש ולדתשה

.םכמעט יפל ןגל םיטושיקו טוהיר ורדס .וצרתש תומוקמבו רדסה יפל םינבמ רדסל םג ןתינ .קחשמב תוהז תווח יתש ןיא

.ךלש לופיטל וקקדזי םה ,הזל ףסונב לבא ,םתיא קחשל לוכי התא

.שמשו םוח הברה שי ץיקבו ,גלש וארת ףרוחב .תושעל המ םכל היהי ףרוחב םג ,הגאד לא לבא .הנשה לכ בצק ותואב לדג לוביה

.םייביטרוקד םיטירפב רקיעב רבודמ

.םייעובשו םיימוי הסינכ יסרפ לבקו םוי לכ קחשמב רקב

.םיירהצב תוקד המכ קחשמל תתל וא הלבוהב עשעתשהל לוכי התא

.ףטוש ןפואב ןכדעתמ חווטה .יתימא ףסכ וא קחשמה עבטמ םע תושיכר רובע םלשל לוכי התא

 
Game-Game uses analytical, marketing and other cookies. These files are necessary to ensure smooth operation of all Game-Game services, they help us remember you and your personal settings. For details, please read our Cookie Policy.
Read more